Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

adresaci_

Adresaci studiów

Studia licencjackie na specjalności „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” są interdyscyplinarnym programem akademickim, skupiającym się na wszechstronnym rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zwłaszcza tych z niepełnosprawnościami lub specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ten kierunek studiów ma na celu zapewnienie przyszłym specjalistom odpowiednich kompetencji i umiejętności, aby wspierać dzieci w tym kluczowym okresie rozwoju, pomagając im pokonywać trudności i wykorzystując ich potencjał.

program studiow

Program studiów

Główne zagadnienia omawiane na tej specjalności to:

 1. Psychologia rozwoju dzieci: Studenci zdobędą wiedzę na temat różnych etapów rozwoju dziecka, zarówno fizycznego, emocjonalnego, poznawczego, jak
  i społecznego. Będą badali zachowania dzieci w wieku przedszkolnym
  i wczesnoszkolnym oraz analizowali interakcje między dziećmi a otoczeniem.
 2. Wczesne interwencje: Studenci nauczą się, jak identyfikować wcześnie oznaki opóźnionego rozwoju, niepełnosprawności lub trudności w nauce u dzieci. Będą poznawać różnorodne metody interwencji i strategie wspomagające rozwój dzieci w tych obszarach.
 3. Edukacja specjalna: Ten obszar skupi się na nauczaniu dzieci z niepełnosprawnościami lub specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Studenci zdobędą wiedzę na temat różnych typów niepełnosprawności oraz technik nauczania i adaptacji programów nauczania, aby spełniały one indywidualne potrzeby każdego dziecka.
 4. Terapia i wsparcie rodziny: Studenci dowiedzą się, jak wspierać rodziny dzieci
  z niepełnosprawnościami lub opóźnionym rozwojem. Będą poznawać metody terapii
  i techniki komunikacji z rodzinami, aby wzmocnić ich zdolności do pomagania
  w rozwoju ich dzieci.
 5. Prowadzenie badań i ocena rozwoju: Studenci nauczą się metod badań i oceny rozwoju dzieci, aby śledzić postępy i dostosowywać strategie wspomagające do zmieniających się potrzeb.
 6. Etyka i prawo w pracy z dziećmi: Ten obszar skupi się na etycznych aspektach pracy z dziećmi, w tym ochronie praw dziecka i przestrzeganiu standardów zawodowych.
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Po ukończeniu specjalności absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w ośrodkach wczesnej interwencji, w przedszkolach z oddziałami specjalnymi i integracyjnymi, w żłobkach, klubikach dziecięcych, a także jako asystent rodziny z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju. Może podejmować aktywność zawodową, jako pracownik/ założyciel fundacji, organizacji i stowarzyszeń zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka i wsparciem dla jego rodziny.

Tryb

Tryb studiów

● stacjonarne
● niestacjonarne (prowadzone online lub hybrydowo – zajęcia realizowane w piątki, soboty i niedziele)

koszt

Koszty nauki

● jednorazowa opłata rekrutacyjna – 85zł
● wpisowe na studia – 200zł
● czesne na studiach niestacjonarnych – 3400 zł (wpłata w 10. ratach po 340 zł)
● czesne na studiach stacjonarnych – 3400 zł (wpłata w 10. ratach po 340 zł)

uwaga

UWAGA!

Nie pobieramy dodatkowych opłat za:
● sesje egzaminacyjne
● zaliczenia i egzaminy poprawkowe, komisyjne
● zaświadczenia

program studiow

Wymagane dokumenty

● świadectwo dojrzałości (oryginał do wglądu) + kserokopia
● świadectwo ukończenia szkoły (oryginał do wglądu) + kserokopia
● 3 zdjęcia (fotografie kandydata zgodne w wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)

uwaga

Stypendia

możliwość korzystania ze stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz po zaliczeniu I roku ze stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Program specjalności powstał we współpracy z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną „ŚWIĘTOKRZYSKA”

Zapewniamy także pomoc w odbyciu atrakcyjnych praktyk zawodowych oraz umożliwiamy wyjazdy i realizowanie edukacji za granicą we współpracy z programem Erasmus. Nie musisz mieć najlepszych wyników w nauce, ani płynnie posługiwać się językiem angielskim- dostosujemy wyjazd do Twoich potrzeb.

Zapraszamy! Studiuj z Nami!