Trener Umiejętności Społecznych (TUS)

ADRESACI:

Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich.

Oferta studiów TUS skierowane jest do specjalistów pracujących z osobami z dysfunkcjami społecznymi – z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, z Zespołem Downa, z zaburzeniami ze spectrum autyzmu, z Zespołem Aspergera, z zaburzeniami i chorobą psychiczną, z zaburzeniami zachowania oraz z innymi z problemami w kontaktach interpersonalnych. Metoda TUS SST z powodzeniem znajduje zastosowanie w pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi, u których wykształciły się mechanizmy dysfunkcyjne w relacjach międzyludzkich.

Oferta skierowana jest także do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i pracowników placówek kulturalno-oświatowych oraz do osób, które planują rozpoczęcie pracy w takich w takich placówkach.

Cel:

Celem studiów podyplomowych TUS jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności pozwalające na samodzielne planowanie i prowadzenie warsztatów przy zastosowaniu metod aktywizujących. Studenci zostaną wyposażeni również w praktyczne umiejętności z zakresu konstruktywnej komunikacji interpersonalnej oraz współpracy z grupą.

Kolejnym celem jest wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę o problemach dzieci i młodzieży w kontekście osiągnięć współczesnej psychologii i pedagogiki. Poznanie podstawowych założeń psychoprofilaktyki i psychoterapii pozwoli na twórcze rozwiązanie problemów, rozwijanie relacji współpracy z młodymi ludźmi oraz konstruktywne wspieranie ich rozwoju.

Kto korzysta z treningów umiejętności społecznych?

Mogą z niego korzystać przede wszystkim:

-dzieci (od 4 lat; dla dzieci poniżej 4 lat mogą być stosowane elementy treningu TUS), młodzież i osoby dorosłe wykazujące trudności w funkcjonowaniu społecznym

-osoby bezrobotne

-osoby z niepełnosprawności± intelektualną, np. z zespołem Downa;

– osoby ze spectrum autyzmu i z zespołem Aspergera;

– osoby z zaburzeniami zachowania i z ADHD;

– z niepełnosprawnością psychiczną – zaburzeniami psychicznymi i z chorobą psychiczną (w tym: ze schizofrenią, zaburzeniami lękowymi, nerwicą natręctw);

– z zaburzeniami osobowości.

Nasze studia przygotowują do samodzielnego prowadzenia treningów, pracy z grupy.

Liczba godzin: 320

Liczba semestrów: 3

Liczba miejsć: max. 25 osób

Cena: 3.900 zł + 100 zł wpisowe

Kierunek zostanie uruchomiony przy liczbie słuchaczy  min. 15 osób.

Rekrutacja:

Warunkiem zakwalifikowania na studia podyplomowe jest:

1. złożenie formularza  rekrutacji ( do pobrania: www.ssw.edu.pl – zakładka : Rekrutacja- studia podyplomowe-formularz)

2. odpis dyplomu

3. dwa egzemplarze umowy o studiowanie

4. potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg wzoru MNiSW