Budownictwo drogowe

Adresaci studiów

Studia skierowane są do wszystkich osób, które chcą zdobyć lub podnieść swoje kwalifikacje z zakresu inżynierii drogowej, m.in. pracowników przedsiębiorstw drogowych, administracji drogowej, urzędów administracji państwowej i samorządowej. W studiach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

  • Prawo budowlane
  • BHP podczas projektowania, budowy oraz utrzymania dróg i obiektów inżynierskich
  • Ochrona przeciwpożarowa podczas projektowania, budowy oraz utrzymania dróg
  • Dokumentacja techniczna dróg
  • Technologie materiałów drogowych
  • Projektowanie dróg
  • Wykonywanie robót nawierzchniowych
  • Zasady odwodnienia dróg i obiektów inżynierskich
  • Sporządzanie kosztorysów robót drogowych
  • Wykonywanie pomiarów geodezyjnych

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci przygotowani są do pracy w biurach projektowych, nadzorze budowlanym, przy budowach obiektów drogowych i inżynieryjnych.

Czas trwania

studia podyplomowe dwusemestralne

350 godzin + 60 godzin praktyka zawodowa

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online