Bezpieczeństwo i higiena pracy

Adresaci studiów

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Adresatami studiów są zarówno osoby pracujące w służbie BHP, jak i osoby spoza branży, chcące uzyskać nową specjalność zawodową.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

  • Materialne środowisko pracy
  • Ocena ryzyka zawodowego
  • Prawna ochrona pracy
  • Wypadkoznawstwo
  • System zarządzania BHP w zakładzie pracy
  • Ochrona przeciwpożarowa
  • Pierwsza pomoc
  • Służba BHP

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie służby BHP z 2 listopada 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 246, poz. 2468).

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

215 godzin dydaktycznych

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online