Suicydologia

adresaci_

Adresaci studiów

Celem studiów jest profesjonalne działanie w obszarze zapobiegania zachowaniem autodestrukcyjnym i samobójczym. Absolwenci studiów uzyskają wiedzę i umiejętności o projektowaniu działań pomocowych na rzecz osób zagrożonych ryzykiem suicydalnym, zapoznają się z objawami związanymi z syndromem presuicydalnym. Dodatkowo słuchacze zostaną zaznajomieni z programami profilaktycznymi obejmującymi tą tematykę. Posiądą wiedzę i nabędą umiejętności oraz kompetencje dotyczące zasad, procedur i dobrych praktyk interwencyjnych, terapeutycznych i pomocowych stosowanych wobec osób w kryzysie suicydalnym.

Studia na kierunku Suiscydologia adresowane są do pracowników wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania (Prokuratura, Policja), funkcjonariuszy służb mundurowych, osób pracujące w sektorze zdrowia publicznego, osób zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego (psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci), pedagogów, osób pracujących z trudną młodzieżą oraz pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników socjalnych.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 •     Psychologiczne podstawy zachowań samobójczych
 •     Choroby psychiczne a zachowania suicydalne
 •     Samobójstwo – socjologiczna analiza zjawiska
 •     Prewencja i interwencja kryzysowa
 •     Samobójstwo jako fakt kulturowy
 •     Karnoprawne i kryminalistyczne aspekty śmierci samobójczej
 •     Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży
 •     Rola szkoły w zapobieganiu samobójstwom
 •     Problem samobójstw w grupie seniorów
 •     Samobójstwa altruistyczne, rozszerzone, poagresyjne – charakterystyka zjawiska
 •     Pracownik socjalny w kontakcie z osobą w kryzysie suicydalnym
 •     Profilaktyka samobójstw w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i   socjoterapeutycznych
 •     Samobójstwa w służbach mundurowych
 •     Postwencja
 •     Cybersuicydologia
 •     Listy pożegnalne
 •     Cusy stady
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Studia przyczyniają się do poszerzenia i doskonalenia kompetencji w różnych zawodach, gdzie wymagana jest m.in. umiejętność kontaktu z osobami w kryzysie. Absolwent będzie posiadał zarówno wiedzę praktyczną obejmującą profilaktykę, prewencję oraz postwencję, a także podstawy naukowe z obszaru suicydologii, które pozwolą nie tylko na dalszy rozwój w tym kierunku, ale będą one przydatne w kreowaniu programów profilaktycznych
i prewencyjnych. Studia doskonalą wiedzę i umiejętności ich uczestnika m.in. w:
– rozpoznawaniu symptomów syndromu presuicydalnego,
– prowadzeniu rozmów i udzieleniu pomocy osobom w kryzysie suicydalnym,
– znajomości procedur postępowania w sytuacji kryzysu suicydalnego oraz umiejętności ich zastosowania w praktyce,
– tworzeniu programów profilaktycznych zapobiegających zachowaniom autodestrukcyjnym
i zamachom samobójczym w rodzinach, szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach resocjalizacyjnych, zakładach karnych oraz innych instytucjach.

czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe (płatne przy zapisie)

4500,00 zł – opłata za rok (możliwość wpłat w systemie ratalnym 6 rat x 750,00 zł.)

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online