Specjalność profilaktyka psychopedagogiczna z elementami terapii

Specjalność profilaktyka psychopedagogiczna z elementami terapii przygotowuje do organizacji i prowadzenia zajęć o charakterze profilaktycznym, stymulacyjnym, terapeutycznym, wspomagającym i korekcyjno – kompensacyjnym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zatem absolwent tego bloku jest przygotowany do podejmowania działań edukacyjnych w pracy z dziećmi dyslektycznymi, przejawiającymi zaburzenia w procesie prawidłowej adaptacji społecznej, w tym braku koncentracji uwagi, zaburzeń w zachowaniu, trudności w procesie uczenia się i nawiązywania prawidłowych relacji interpersonalnych. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwolą mu na organizowanie zajęć o charakterze profilaktyczno- terapeutycznym i doradczym w placówkach oświatowych, pomocowych i trzeciego sektora. Absolwent może prowadzić zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne i inne o charakterze terapeutycznym, a także porady i konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Zdobyte kompetencje pozwolą mu znaleźć zatrudnienie m.in. w przedszkolu, szkole, świetlicach socjo i terapeutycznych, środowiskowych, ośrodkach wychowawczych, policyjnej izbie dziecka, pogotowiu opiekuńczym oraz specjalistycznych gabinetach profilaktyki, diagnozy i terapii pedagogicznej.

Czas trwania: semestry

Koszt:  1500 zł/ semestr rata miesięczna 330 zł (10 rat w ciągu roku)

Uruchomienie kierunku studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej ilości słuchaczy na danym kierunku.