Specjalność – Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

Specjalność pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową wyposaży absolwenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do diagnozowania problemów oraz podejmowania działań resocjalizacyjnych i interwencyjnych w placówkach socjalizacyjnych  i resocjalizacyjnych, placówkach wsparcia dziennego, placówkach interwencyjnych, ośrodkach kuratorskich, placówkach dla nieletnich (np. ośrodki szkolno-wychowawcze, policyjne izby dziecka, schroniska dla nieletnich), zakładach karnych, aresztach śledczych oraz służbach sądowych i więziennych. Ponadto zdobyte kompetencje pozwolą mu na podejmowanie działań, których celem jest organizowanie środowiska lokalnego w celu zapobiegania i eliminowania negatywnych zachowań zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Znajomość problematyki z zakresu szeroko pojętych oddziaływań resocjalizacyjnych i interwencyjnych w sytuacji kryzysu zachowań społecznych jednostek i grup społecznych pozwoli mu na dokonywanie rzetelnej diagnozy i opracowanie planu pomocowego niezbędnego do pracy w wyżej wymienionych placówkach.

Czas trwania: 6 semestrów

Koszt:  1500 zł/ semestr rata miesięczna 330 zł (10 rat w ciągu roku)

Uruchomienie kierunku studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej ilości słuchaczy na danym kierunku.