Specjalność doradztwo zawodowo – edukacyjne z przedsiębiorczością

Absolwent specjalności doradztwo zawodowo – edukacyjne  z przedsiębiorczością wyposażony będzie w wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, nauk społecznych oraz wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego i edukacyjnego. Posiada umiejętności z prowadzenia badań, diagnozowania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych. Przygotowany jest również do prowadzenia zajęć z zakresu przedsiębiorczości, udzielania pomocy młodzieży, nauczycielom, rodzicom, a także bezrobotnym i innym osobom poszukującym lub zmieniającym pracę oraz do wykorzystywania diagnostycznych badań przydatności do zawodu, opracowywania diagnoz przydatności zawodowej, udzielania pracodawcom pomocy w dokonaniu wyboru kandydatów do pracy. Potrafi udzielać pomocy pracownikom w określaniu dalszej drogi zawodowo – edukacyjnej. Podejmuje współpracę z osobami
i instytucjami rynku pracy wspomagającymi doradztwo zawodowe i edukacyjne. Absolwent przygotowany będzie do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych oraz podjęcia pracy jako doradca zawodowy. Może on zostać zatrudniony w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, animacji kulturalnej i pomocy społecznej, placówkach oświatowych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, administracji państwowej i samorządowej, instytucjach profilaktyki społecznej oraz w instytucjach rynku pracy, ośrodkach wspierania przedsiębiorczości, centrach pomocy rodzinie, centrach informacji i planowania kariery zawodowej, organizacjach pozarządowych, agencjach zatrudnienia, publicznych służbach zatrudnienia (powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy, centrach informacji i planowania kariery zawodowej).

Czas trwania: 6 semestrów

Koszt:  1500 zł/ semestr rata miesięczna 330 zł (10 rat w ciągu roku)

Uruchomienie kierunku studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej ilości słuchaczy na danym kierunku.