Studia Pierwszego Stopnia

Studia zawodowe na kierunku pedagogika trwają sześć semestrów, po ukończeniu których absolwent dysponuje wiedzą ogólno – pedagogiczną, historyczno – filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno – kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Celem studiów jest przygotowanie pod względem pedagogicznym wysoko kwalifikowanych pracowników, prowadzących szeroko rozumianą działalność edukacyjną. Po 3 – letnich studiach obejmujących wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk humanistycznych i społecznych absolwent dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym i praktycznym w zakresie szeroko rozumianej pracy pedagogicznej, w tym resocjalizacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej, terapeutycznej i logopedycznej. Zakres posiadanych kompetencji umożliwi mu podjęcie pracy w placówkach prowadzących szeroko pojęta działalność edukacyjną, stowarzyszeniach, fundacjach i organizacjach pozarządowych oraz wykształci umiejętność samodzielnego organizowania środowiska lokalnego na rzecz prowadzenia działalności dydaktyczo-opiekuńczo-wychowawczej i aktywizującej do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w ich lokalnym środowisku. Absolwenci studiów zawodowych na kierunku pedagogika otrzymują tytuł zawodowy licencjata i mogą kontynuować studia magisterskie.

Absolwent oprócz ogólnych kwalifikacji pedagogicznych posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie wybranego modułu specjalnościowego, co predysponuje go do zatrudnienia w określonych placówkach i instytucjach.

Plan studiów obejmuje grupę przedmiotów podstawowych, kształcenia kierunkowego, integracyjno-orientującego, specjalnościowego i fakultatywnego oraz praktykę realizowaną zgodnie z obowiązującym w Uczelni regulaminem praktyk. Wszystkim przedmiotom nadane zostały, zgodnie z obowiązującymi standardami, punkty ECTS.

Po ukończeniu pierwszego roku studiów na kierunku Pedagogika student może wybrać jedną z poniższych specjalności:

Wymagane dokumenty:


1. Wypełnione podanie


podanie o przyjęcie na studia I Stopnia.pdf

2. Oryginał świadectwa maturalnego
3. Ksero dowodu osobistego
4. Trzy zdjęcia
5. Biała teczka

UWAGA!!! Przyjmowane będą tylko komplety dokumentów.