Student

Zasady finansowania i wypłaty stypendiów dla studentów na rok akademicki 2021/22

Kandydatury i wysokość stypendium s± zatwierdzane przez Komisję ds. Programu ERASMUS+ w skład której wchodz±: Kanclerz, Dziekan i Koordynator Erasmus+.

Około 2 tygodnie przed planowan± dat± wyjazdu studenci podpisuj± z uczelni± macierzyst± umowę stanowi±c± podstawę do przekazania stypendium Erasmus+.

Stypendium przyznawane jest na okres pobytu w uczelni partnerskiej, obliczane z dokładności± do 1 dnia.

Stawki miesięczne stypendium s± uzależnione od kraju docelowego i wynosz±:

Wysokość dofinansowania: studenci

 

Kraje   należ±ce do danej grupy Studia (€/m-c) Praktyka (€/m-c)  [1]
Grupa 1 –  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia,  Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia,   Szwecja, Wielka Brytania. 520 620
Grupa 2 –   Austria, Belgia,  Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 500 600
Grupa 3 –   Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna,  Litwa, Łotwa,  Rumunia, Serbia[2] ,Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry. 450 550

 

Stypendium jest wypłacane po podpisaniu umowy przez studenta i uczelnię

Sposób wypłaty stypendium określa umowa finansowa.

Ostateczna wysokość stypendium jest ustalana po powrocie studenta, na podstawie zaświadczenia wydanego przez uczelnię partnersk±. W sytuacji, gdy okres pobytu podany w zaświadczeniu nie jest tożsamy z podanym w umowie, wysokość stypendium może ulec zmianie.

Otrzymane stypendium z budżetu Programu Erasmus+ jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych a nie pełnych kosztów zwi±zanych z pobytem w uczelni partnerskiej.

Wypłata stypendium nast±pi zgodnie z umow± finansow±.

Okres pobytu za granic± jest obliczana na podstawie tzw. „Confirmation” (Potwierdzenie okresu pobytu) z uczelni partnerskiej z określonymi datami pobytu.

Studenci, którzy wyjeżdżaj± na semestr zimowy mog± ubiegać się o przedłużenie pobytu na semestr letni. W tym celu należy:

uzyskać zgodę uczelni macierzystej (Koordynatora Uczelnianego);

uzyskać zgodę uczelni partnerskiej;

sporz±dzić Learning Agreement na II semestr.

Okres ten może być finansowany z budżetu Programu ERASMUS+ pod warunkiem posiadania przez Uczelnię wystarczaj±cych środków finansowych. Po pozytywnym rozpatrzeniu podania studenta o przedłużenie okresu nauki za granic±, podpisywany jest aneks do umowy przedłużaj±cy pobyt i ewentualne przyznanie dodatkowych środków finansowych.

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktykę w roku akademickim 2021/2022

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach Programu ERASMUS+

Wymiana studentów może być realizowana tylko i wył±cznie z uczelni± posiadaj±c± KARTĘ ERASMUSA+, ECHE (ważn± w danym roku akademickim), z któr± została podpisana umowa bilateralna przewiduj±ca wymianę studentów.

Student zakwalifikowany na wyjazd w ramach Programu ERASMUS+ musi spełniać następuj±ce kryteria formalne:

– być oficjalnie zarejestrowany na kierunku studiów prowadz±cym do otrzymania tytułu licencjata/ inżyniera, magistra lub doktora;

– być (w momencie wyjazdu na studia) studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia.

– Pobyt indywidualnego studenta w uczelni partnerskiej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca 2021 a 31 maj 2022 r

– Pobyt studenta w uczelni partnerskiej w celu zrealizowania części studiów nie może być krótszy niż 3 miesi±ce lub pełen najkrótszy cykl kształcenia (np. trymestr lub semestr) i nie może być dłuższy niż 1 rok akademicki.

– Minimalny okres pobytu w uczelni partnerskiej odnosi się tylko do okresu studiowania i nie zawiera czasu ewentualnego przygotowania językowego czy odbywania praktyki.

Studenci ze stypendium socjalnym dostaj± dodatkowo 200 Euro /msc.

Studenci z zaświadczeniem o niepełnosprawności mog± ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie. Szczegóły na www.erasmusplus.org.pl

Stypendium w ramach programu ERASMUS+ przyznaje się wył±cznie w celu zrealizowania części określonego programu studiów licencjackich/ inżynierskich, magisterskich lub doktoranckich w uczelni partnerskiej.

Z każdym studentem zakwalifikowanym na wyjazd w ramach programu ERASMUS+ sporz±dza się pisemn± umowę.

Student zakwalifikowany na wyjazd otrzymuje Kartę Studenta Erasmusa+. Treść Karty Studenta Erasmusa+ jest dostępna również na stronie erasmusplus.org.pl

Student zakwalifikowany na wyjazd otrzymuje stypendium, którego wysokość jest ogłaszana w dokumencie „Zasady finansowania i wypłaty stypendiów w ramach Programu ERASMUS+ na dany rok akademicki”.

Przekazanie stypendium studentowi może nast±pić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez studenta wszystkich warunków umowy. Wysokość stypendium jest wyrażona w EUR i zostanie wypłacone w sposób uzgodniony pomiędzy stronami. Przy uzgadnianiu sposobu wypłaty stypendium uczelnia uwzględnia zalecenia NA, aby część stypendium było wypłacone studentowi przed jego wyjazdem, a pozostała część – w ratach uzależnionych od długości pobytu. Uczelnia może zdecydować o niewypłacaniu całości należnego stypendium przed zakończeniem pobytu w uczelni partnerskiej, a dopiero po przedłożeniu wszystkich dokumentów wymaganych przez uczelnię macierzyst± po powrocie z uczelni partnerskiej.

Wszelkie zasady (za wyj±tkiem tych, które odnosz± się do przyznanego stypendium) odnosz± się także do studentów, którzy spełniaj±c wszystkie kryteria formalne i jakościowe uczestnicz± w wyjazdach nie otrzymuj±c stypendium (studenci Erasmusa+ bez stypendium).

Stypendium otrzymane przez indywidualnego studenta jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów zwi±zanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej (koszty podróży, przygotowania językowego, zwiększone koszty utrzymania za granic±). Stypendium nie jest przewidziane na pokrycie pełnych kosztów zwi±zanych z podróż± i utrzymaniem za granic±.

Student zakwalifikowany na wyjazd powinien mieć zagwarantowane zaliczenie okresu studiów zrealizowanych w uczelni partnerskiej pod warunkiem uzyskania niezbędnej ilości punktów ECTS. Dla każdego studenta wyjeżdżaj±cego w ramach programu ERASMUS+, koordynator Erasmus+ w porozumieniu z dziekanem, musi uzgodnić przed wyjazdem indywidualny program studiów do zrealizowania w uczelni partnerskiej w formie dokumentu „Porozumienie o programie zajęć” – Learning Agreement (LA) podpisanego przez trzy strony: uczelnię macierzyst±, uczelnię przyjmuj±c± i studenta. Wszelkie zmiany wprowadzane do „Porozumienia o programie zajęć” przez któr±kolwiek ze stron wymagaj± formy pisemnej. Koordynator wraz z dziekanem dołoż± wszelkich starań, aby przy sporz±dzaniu LA nie dopuszczać do powstawania istotnych różnic programowych w stosunku do standardów nauczania dla danego kierunku studiów. W przypadkach, gdy różnic tych nie da się unikn±ć, musz± być one określone przed wyjazdem, a uczelnia macierzysta i student powinni uzgodnić termin i sposób ich uzupełnienia.
Student zostanie poinformowany o konieczności otrzymania na koniec pobytu w uczelni partnerskiej pisemnego zaświadczenia o pobycie w tej uczelni wraz z wykazem zaliczonych przedmiotów i uzyskanych ocen w formie „Wykazu Zaliczeń” – Transcript of Records (TR).

Jeżeli wszystkie uzgodnione w formie pisemnej warunki zostan± przez studenta spełnione, okres studiów/ przedmioty/ zaliczenia/ egzaminy zostan± mu uznane i potraktowane jako równoważne z odpowiednim okresem studiów/ przedmiotami/ zaliczeniami/ egzaminami w uczelni macierzystej. Decyzję o tym, czy uzgodnione warunki zostały spełnione przez studenta podejmuje uczelnia macierzysta po konsultacji z uczelni± przyjmuj±c±. W przypadku stwierdzenia niezgodności decyzję co do zakresu zaliczenia podejmuje uczelnia macierzysta. Zwrot stypendium nie będzie wymagany od studenta w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, określanych jako “siła wyższa”. W tym przypadku konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody od Narodowej Agencji.

Uczelnia przyjmuj±ca nie może ż±dać od studenta opłat za naukę (czesne, wpisowe, opłaty egzaminacyjne, opłaty za korzystanie z laboratoriów, bibliotek, itp.). Pobieranie pewnych opłat (ubezpieczenie, członkostwo w organizacjach studenckich, korzystanie z kserokopiarki itp.) jest dopuszczalne na warunkach identycznych, jakie obowi±zuj± studentów lokalnych. Jeżeli student/tka opłaca czesne za naukę w uczelni macierzystej, jest on/ona  zobowi±zany do kontynuacji tych opłat w czasie studiów w uczelni partnerskiej. Wszelkie przypadki naruszania zasady nie pobierania opłat za naukę przez uczelnię przyjmuj±c± powinny być zgłaszane do Narodowej Agencji.

Wypłata wszelkich stypendiów krajowych (socjalnych, za wyniki w nauce, innych), do których student nabył prawo przed wyjazdem będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej. Student powinien mieć zagwarantowane prawo do ubiegania się o stypendia krajowe również po powrocie do uczelni macierzystej.

Student ma obowi±zek posiadania ubezpieczenia na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej:

w przypadku wyjazdu do krajów UE – Europejsk± Kartę Zdrowia wydan± przez NFZ;

w przypadku wyjazdu do Turcji – inne honorowane w tym kraju ubezpieczenie;

inne, dodatkowe indywidualne ubezpieczenie, wykupione przez studenta. Kopię ubezpieczenia należy przedłożyć przed wyjazdem do Koordynatora Erasmus+.

Student po powrocie z uczelni partnerskiej ma obowi±zek wypełnić Ankietę on-line.

Studenci, którzy podczas studiów lub praktyki za granic± będ± używać jednego z sześciu najczęściej nauczanych języków (angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego ,niderlandzkiego), mog± skorzystać z kursów językowych online oferowanych przez Komisję Europejsk± w centralnym systemie wsparcia językowego online. Tak zwane licencje umożliwiaj±ce skorzystanie z przygotowania językowego online przyznaje macierzysta uczelnia. Z przygotowania językowego online mog± również korzystać absolwenci wyjeżdżaj±cy na praktykę/staż w programie Erasmus+. Każdy student studiuj±cy lub pracuj±cy w jednym z wyżej wymienionych języków jest też zobowi±zany wypełnić testy biegłości językowej przed wyjazdem i po powrocie ze studiów za granic±. Wypełnienie tych testów jest niezbędne, aby otrzymać stypendium. Studenci, którzy podczas studiów lub praktyki za granic± będ± używać innych języków, mog± wzi±ć udział w innego typu kursach językowych, np. prowadzonych przez uczelnie przyjmuj±ce.

Studenci s± zobowi±zani do egzaminu językowego przed i po powrocie ze studiów pod rygorem zwrotu grantu!

Zasady realizacji wyjazdów studentów na praktykę w ramach Programu ERASMUS+

 1. Student zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus+ musi spełniać następuj±ce kryteria formalne: być zarejestrowany jako student studiów pierwszego, lub drugiego stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich, lub jako słuchacz studiów doktoranckich w uczelni będ±cej stron± niniejszej umowy przez cały czas trwania pobytu na stypendium.
 2. Pobyt studenta w instytucji przyjmuj±cej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca 2020 a 31 maja 2022 roku.
 3. Pobyt studenta (wyjazd na praktykę) w instytucji partnerskiej -w przedsiębiorstwie – nie może być krótszy niż 2 miesi±ce .
 4. Stypendium programu Erasmus+ przyznaje się w celu odbycia praktyki zwi±zanej z kierunkiem kształcenia studenta. Praktyka może być praktyk± obowi±zkow± lub nieobowi±zkow± (z punktu widzenia programu kształcenia), ale zawsze musi gwarantować możliwość nabycia kompetencji zwi±zanych z kierunkiem kształcenia w uczelni macierzystej.

Wyjazd stypendialny w programie Erasmus+ na praktykę wymaga podjęcia pracy w pełnym wymiarze godzin.

 1. W procesie rekrutacji studentów na wyjazdy uczelnia weĽmie pod uwagę osi±gnięcia studenta (wyniki w nauce) , poziom znajomości języka obcego oraz kolejność zgłoszeń.
 2. Każdy student zakwalifikowany na wyjazd powinien mieć zagwarantowane pełne zaliczenie okresu/ praktyki zrealizowanej w instytucji przyjmuj±cej i uznanie go za równoważny z okresem praktyki w uczelni macierzystej.

 Dla każdego wyjeżdżaj±cego w programie Erasmus+ studenta zostanie uzgodniony przed wyjazdem indywidualny program praktyki do zrealizowania w instytucji przyjmuj±cej w formie dokumentu -Porozumienie o programie praktyki (Training Agreement, TA), podpisany przez trzy strony: uczelnię macierzyst±, instytucję przyjmuj±c± i studenta.

 Wszystkie zmiany wprowadzane do TA przez któr±kolwiek ze stron wymagaj± potwierdzenia na piśmie.

 Jeżeli praktyka nie jest integraln± części± studiów w uczelni macierzystej, uczelnia powinna zadbać by co najmniej odnotować fakt jej realizacji w suplemencie do dyplomu.

 1. Student zostanie poinformowany o konieczności otrzymania z instytucji przyjmuj±cej potwierdzenia zrealizowania założeń programowych praktyki z jej ocen± wystawion± przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmuj±cej oraz – jeżeli do TR nie został wpisany okres pobytu – pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu studenta w tej instytucji.
 2. Jeżeli wszystkie uzgodnione w formie pisemnej w TA warunki zostan± przez studenta spełnione okres praktyki zostanie mu uznany i potraktowany jako równoważny z odpowiednim okresem praktyki w uczelni macierzystej.
 3. Wypłata stypendiów krajowych (np. socjalne, za wyniki w nauce, inne), do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej.
 4. Z każdym studentem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie sporz±dzona pisemna umowa.
 5. Każdy student wyjeżdżaj±cy w programie Erasmus+ otrzyma Kartę Studenta Erasmus+.
 6. Przy wyjazdach na praktykę uczelnia macierzysta, instytucja przyjmuj±ca i student zakwalifikowany na praktykę powinny zapoznać się z Kart± Jakości Praktyki Erasmus+, czyli dokumentem określaj±cym zadania i obowi±zki każdej ze stron w odniesieniu do organizacji praktyki studenckiej.
 7. Przekazanie stypendium studentowi może nast±pić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez studenta wszystkich warunków umowy.

 Preferowan± form± przekazania stypendium jest przelew bankowy.

 1. Student powinien być poinformowany przez uczelnię macierzyst± o obowi±zku uzyskania dokumentu uprawniaj±cego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE.
 2. Student powinien być ubezpieczony (koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w instytucji partnerskiej. Uczelnia powinna uzgodnić konieczność posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, co jest szczególnie istotne w przypadku wyjazdów studentów na praktykę.
 3. Po powrocie z instytucji przyjmuj±cej student jest zobowi±zany wypełnić Ankietę Stypendysty Erasmus+ według wzoru ogłoszonego przez Narodow± Agencję w systemie ankiet on-line.

 Wypełnienie Ankiety Stypendysty Erasmus+ w systemie on-line jest niezbędne do finansowego rozliczenia wyjazdu. Ankieta jest obowi±zkowym elementem finansowego rozliczenia stypendium.

Studenci, którzy podczas studiów lub praktyki za granic± będ± używać jednego z sześciu najczęściej nauczanych języków (angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, niderlandzkiego), mog± skorzystać z kursów językowych online oferowanych przez Komisję Europejsk± w centralnym systemie wsparcia językowego online. Tak zwane licencje umożliwiaj±ce skorzystanie z przygotowania językowego online przyznaje macierzysta uczelnia. Z przygotowania językowego online mog± również korzystać absolwenci wyjeżdżaj±cy na praktykę/staż w programie Erasmus+. Każdy student studiuj±cy lub pracuj±cy w jednym z wyżej wymienionych języków jest też zobowi±zany wypełnić testy biegłości językowej przed wyjazdem i po powrocie ze studiów za granic±. Wypełnienie tych testów jest niezbędne, aby otrzymać stypendium. Studenci, którzy podczas studiów lub praktyki za granic± będ± używać innych języków, mog± wzi±ć udział w innego typu kursach językowych, np. prowadzonych przez uczelnie przyjmuj±ce.

Studenci s± zobowi±zani do egzaminu językowego przed i po powrocie z praktyki pod rygorem zwrotu grantu!

Zasady rekrutacji studentów w roku akademickim 2021/2022

 1. Rekrutacja studentów na studia oraz praktyki w ramach programu ERASMUS+ odbywa się na poziomie uczelni. Kandydatury s± zatwierdzane przez Komisję ds. Programu ERASMUS+, w skład której wchodz±:Kanclerz, Dziekan i  Uczelniany Koordynator Erasmus+.
 2. Kwalifikacja studentów na semestr zimowy2021/22 powinna być zakończona do 30 kwietnia 2021 roku, a na semestr letni i na praktyki do 31 listopada 2020 roku. Rekrutacja na kolejne semestry kończy się analogicznie na koniec kwietnia i listopada. Komisja ds. Programu ERASMUS+,  przeanalizuje zgłoszone kandydatury w terminie 7 dni po upływie terminu zgłoszeń, chyba że uczelnia będzie dysponowała większ± ilości± środków niż kompletnych zgłoszeń studentów. W takim wypadku posiedzenie Komisji nie będzie konieczne, i wyjad± wszyscy zgłoszeni kandydaci.  Dokumenty rekrutacyjne złożone po tym terminie również będ± rozpatrywane pod warunkiem posiadania wolnych środków.
 1. Studenci powinni złożyć następuj±ce dokumenty:

– formularz aplikacyjny on-line dostępny na stronie Uczelni

– formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Uczelni

– Program Studiów/ Praktyk kompletnie wypełniony

– Podanie do dziekana w przypadku wyjazdu na studia

 1. Kryteria Rekrutacji : Koordynator Erasmus+ analizuje złożone formularze i przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne. Bior± pod uwagę znajomość języka obcego, średni± ze studiów oraz opinię opiekuna. Studenci zostan± zakwalifikowani na listy główn± i rezerwow±. Liczebność studentów na liście głównej jest ograniczona ilości± dostępnych środków finansowych na dany rok akademicki oraz liczebności± mobilności studentów uzgodnion± z uczelniami partnerskimi w umowach bilateralnych.

Student może napisać odwołanie od wyników rekrutacji do Komisji ds. Programu ERASMUS+, w skład której wchodz±: Kanclerz, Dziekan i  Uczelniany Koordynator Erasmus+.

 1. Protokół zawieraj±cy opis zastosowanych kryteriów, listę zakwalifikowanych studentów Koordynator Erasmus+ przekazuje do wiadomości studentów w ci±gu 14 dniu od posiedzenia Komisji.
 2. Kandydatury i wysokość stypendium s± zatwierdzane przez Komisję ds. Programu ERASMUS+,
 3. Studenci, którzy nie zostali zakwalifikowani na wyjazd z powodu ograniczonych środków finansowych uczelni, zostan± wpisani na listę rezerwow±. Uczelnia wyst±pi do NA o dodatkowe środki na w/w wyjazdy.
 4. W przypadku rezygnacji studentów z wyjazdu, na ich miejsce przyjmowani s± w pierwszej kolejności studenci z listy rezerwowej.

Pliki do pobrania Erasmus-ŚSW-Student / Files for download for STUDENT

               Rok akademicki 2022/23:

Zarządzenie Rektora

Zarządzenie ws. definiowania osób z mniejszymi szansami

Zasady finansowania i wypłaty stypendiów dla studentów na rok akademicki 2022-2023

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktykę w roku akademickim 2022-2023

Zasady rekrutacji studentów w roku akademickim 2022-2023

Archiwum 2021/22

Archiwum 2020/21

Archiwum lata poprzednie