Streetworker

adresaci_

Adresaci studiów

Studia licencjackie na kierunku Praca Socjalna ze specjalnością Streetworker skupiają się na przygotowaniu studentów do pracy z osobami i grupami społecznymi znajdującymi się na marginesie społecznym, często żyjącymi w trudnych warunkach życiowych lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Streetworkerzy to profesjonaliści, którzy wychodzą na ulice, do miejsc publicznych i społeczności, aby nawiązać kontakt, wsparć i pomóc tym, którzy nie korzystają z tradycyjnych form pomocy społecznej.

program studiow

Program studiów

Główne zagadnienia omawiane na specjalności Streetworker to:

  1. Praca z grupami marginalizowanymi: Studenci zdobywają wiedzę na temat różnych grup społecznych, które znajdują się na marginesie społecznym, takich jak bezdomni, młodzież uliczna, osoby uzależnione, osoby prostytuujące się itp.
  2. Metody interwencji: Skupiają się na rozwijaniu umiejętności nawiązywania kontaktów, budowania zaufania oraz dostarczania konkretnej pomocy tym, którzy nie korzystają z tradycyjnych usług socjalnych.
  3. Praca terenowa: Studenci uczą się pracy w terenie, czyli w miejscach, gdzie przebywają osoby potrzebujące wsparcia, co może obejmować ulice, parki, noclegownie, placówki opiekuńcze itp.
  4. Diagnoza sytuacji życiowej: Omawiane są techniki diagnozowania problemów i potrzeb osób oraz grup społecznych, aby dostosować działania wsparcia do ich indywidualnych sytuacji.
  5. Komunikacja interkulturowa: Współczesne społeczeństwa są zróżnicowane kulturowo, dlatego ważne jest rozwijanie umiejętności komunikacji z osobami różnych tła kulturowego.
  6. Bezpieczeństwo i granice: Aspekty związane z bezpieczeństwem zarówno streetworkera, jak i osób, z którymi pracuje, są istotne w pracy na ulicy.
  7. Prawo i etyka: Studenci poznają aspekty prawne i etyczne związane z pracą w trudnych warunkach, respektując prawa i godność osób, którym pomagają.
  8. Współpraca z innymi instytucjami: Streetworkerzy często współpracują z różnymi instytucjami społecznymi i organizacjami, aby zapewnić kompleksowe wsparcie potrzebującym.
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci specjalności Streetworker mogą pracować w organizacjach pozarządowych, ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczych, a także w ramach projektów realizowanych przez samorządy lokalne. Mogą pełnić rolę streetworkerów, terapeutów społecznych, pracowników socjalnych lub koordynatorów programów wsparcia dla osób i grup znajdujących się na marginesie społecznym. Ich celem jest poprawa jakości życia tych osób poprzez dostarczanie im pomocy, wsparcia emocjonalnego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Tryb

Tryb studiów

● stacjonarne
● niestacjonarne (prowadzone online lub hybrydowo – zajęcia realizowane w piątki, soboty i niedziele)

koszt

Koszty nauki

● jednorazowa opłata rekrutacyjna – 85zł
● wpisowe na studia – 200zł
● czesne na studiach niestacjonarnych – 3400 zł (wpłata w 10. ratach po 340 zł)
● czesne na studiach stacjonarnych – 3400 zł (wpłata w 10. ratach po 340 zł)

uwaga

UWAGA!

Nie pobieramy dodatkowych opłat za:
● sesje egzaminacyjne
● zaliczenia i egzaminy poprawkowe, komisyjne
● zaświadczenia

program studiow

Wymagane dokumenty

● świadectwo dojrzałości (oryginał do wglądu) + kserokopia
● świadectwo ukończenia szkoły (oryginał do wglądu) + kserokopia
● 3 zdjęcia (fotografie kandydata zgodne w wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)

uwaga

Stypendia

możliwość korzystania ze stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz po zaliczeniu I roku ze stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Zapewniamy także pomoc w odbyciu atrakcyjnych praktyk zawodowych oraz umożliwiamy wyjazdy i realizowanie edukacji za granicą we współpracy z programem Erasmus. Nie musisz mieć najlepszych wyników w nauce, ani płynnie posługiwać się językiem angielskim- dostosujemy wyjazd do Twoich potrzeb.

Zapraszamy! Studiuj z Nami!