Resocjalizacja

adresaci_

Adresaci studiów

Studia licencjackie na specjalności resocjalizacja to program kształcenia z zakresu nauk społecznych, której głównym celem jest przygotowanie studentów do pracy z osobami, które doświadczyły trudności w funkcjonowaniu społecznym, często związanych z przestępczością lub zrachowaniami dewiacyjnymi. Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do efektywnego wspierania procesu reintegracji społecznej, edukacyjnej i zawodowej osób zagrożonych marginalizacją społeczną lub wykluczeniem społecznym.

program studiow

Program studiów

Główne zagadnienia omawiane na studiach licencjackich z resocjalizacji to:

  1. Teoria i praktyka resocjalizacji: Studenci poznają różne podejścia teoretyczne i metody pracy resocjalizacyjnej. Omawiane są także praktyczne aspekty pracy z osobami o trudnej przeszłości życiowej.
  2. Psychologia i socjologia dewiacji: Skupia się na analizie zachowań dewiacyjnych oraz czynników społecznych i psychologicznych wpływających na ich występowanie.
  3. Prawo karne i prawo penitencjarne: Omawia się podstawowe przepisy prawa dotyczące przestępstw, kar oraz instytucji penitencjarnych.
  4. Pedagogika resocjalizacyjna: Studenci zdobywają wiedzę na temat skutecznych metod pracy pedagogicznej z osobami skazanymi lub zagrożonymi popełnieniem przestępstw.
  5. Metody pracy z osobami uzależnionymi: Omawia się strategie i techniki pomagające w pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych.
  6. Organizacje pozarządowe i instytucje resocjalizacyjne: Studenci poznają struktury i funkcjonowanie różnych instytucji, które zajmują się resocjalizacją i reintegracją społeczną.
  7. Edukacja społeczna i zawodowa: Omawia się aspekty związane z kształceniem i szkoleniem osób doświadczających trudności społecznych, aby umożliwić im podjęcie aktywności zawodowej.
  8. Praktyki terenowe: W trakcie studiów często przewiduje się praktyki terenowe, podczas których studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia w pracy z rzeczywistymi klientami i instytucjami resocjalizacyjnymi.
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci studiów licencjackich na specjalności resocjalizacja mogą znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju instytucjach resocjalizacyjnych, takich jak zakłady karno, ośrodki pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, a także w organizacjach pozarządowych zajmujących się pomocą osobom w trudnej sytuacji życiowej. Mogą pełnić rolę pedagogów resocjalizacyjnych, terapeutów, pracowników socjalnych czy edukatorów społecznych.

Tryb

Tryb studiów

● stacjonarne
● niestacjonarne (prowadzone online lub hybrydowo – zajęcia realizowane w piątki, soboty i niedziele)

koszt

Koszty nauki

● jednorazowa opłata rekrutacyjna – 85zł
● wpisowe na studia – 200zł
● czesne na studiach niestacjonarnych – 4680 zł (wpłata w 12. ratach po 390 zł)
● czesne na studiach stacjonarnych – 468 zł (wpłata w 12. ratach po 390 zł)

uwaga

UWAGA!

Nie pobieramy dodatkowych opłat za:
● sesje egzaminacyjne
● zaliczenia i egzaminy poprawkowe, komisyjne
● zaświadczenia

program studiow

Wymagane dokumenty

● świadectwo dojrzałości (oryginał do wglądu) + kserokopia
● świadectwo ukończenia szkoły (oryginał do wglądu) + kserokopia
● zdjęcie o wymiarze 35mm x 45 mm (1 sztuka)

uwaga

Stypendia

możliwość korzystania ze stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz po zaliczeniu I roku ze stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Zapewniamy także pomoc w odbyciu atrakcyjnych praktyk zawodowych oraz umożliwiamy wyjazdy i realizowanie edukacji za granicą we współpracy z programem Erasmus. Nie musisz mieć najlepszych wyników w nauce, ani płynnie posługiwać się językiem angielskim- dostosujemy wyjazd do Twoich potrzeb.

Zapraszamy! Studiuj z Nami!