Pedagogika specjalna – Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

UWAGA!

Dokładny plan zajęć znajduje się na naszej stronie w zakładce plany studiów resocjalizacja z socjoterapią.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania dokumentów drogą elektroniczną lub osobiście w dziekanacie. Przed rozpoczęciem zajęć na konto lub w kasie uczelni w pierwszym dniu zajęć należy dokonać wpłaty pierwszej raty w wysokości 500 zł i opłaty rekrutacyjnej 85 zł

Cel studiów: to przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne słuchaczy do pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie

Studia adresowane są do osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne (jeżeli jeszcze nie posiadasz, zapytaj w dziekanacie).

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

w zakresie resocjalizacji i socjoterapii do pracy w szkołach, placówkach resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, penitencjarnych, ośrodkach specjalistycznych.W trakcie studiów realizowane są przedmioty między innymi takie jak: elementy psychologii klinicznej i psychopatologii, patologie społeczne, resocjalizacja w środowisku otwartym, metodyka pracy socjoterapeutycznej, trening umiejętności negocjacyjnych i in.

Każdy słuchacz po ukończeniu studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z wyszczególnionymi przedmiotami , liczbą zrealizowanych godzin oraz liczbą punktów ECTS 60, zgodnie z PRK.

Dlaczego warto u nas studiować?

  • Spotkania z przedstawicielami instytucji wspierających oddziaływania resocjalizacyjno-socjoterapeutyczne.
  • Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych oraz metod aktywizujących, służących praktycznemu przygotowaniu w pracy resocjalizacyjno-socjoterapeutycznej.
  • Zapewniamy konsultacje indywidualne dotyczące konkretnych problemów – uczestnicy mają możliwość kontaktu bezpośredniego lub mailowego z prowadzącym, z którym mogą przedyskutować konkretne problemy, z jakimi się borykają w pracy zawodowej.
  • Dajemy możliwość odbycia praktyk w placówkach resocjalizacyjno-socjoterapeutycznych.Kadra: Zapewniamy wysoki poziom kształcenia

Czas trwania: 3 semestry: 400 godzin w tym 120 godzin praktyki

Liczba miejsc: 30 osób – (ograniczona liczba miejsc)
Koszt studiów: 3.900 płatne w ratach + 100 zł opłata rekrutacyjna.

Rekrutacja: Świętokrzyska Szkoła Wyższa,
Kielce ul. Mielczarskiego 51
Dziekanat jest czynny od wtorku do soboty w godz. od 9-15. w piątek do godziny 17 w okresie od 1.10 -30.06 danego roku, w okresie wakacji od poniedziałku do piątku w godz. od 9-15..; tel. 41 3623018, 

Wymagane dokumenty: kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,  wypełniony kwestionariusz osobowy