Raportowanie ESG

W dyrektywie CSRD przyjęto wariant, zgodnie z którym przekazywanie informacji na temat zrównoważonego rozwoju obejmie ok. 49.000 przedsiębiorstw (75% obrotów wszystkich spółek akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością), w porównaniu z 11.600 przedsiębiorstwami, które obecnie objęte są obowiązkiem raportowania niefinansowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z 22.10.2014 r. zmieniającą dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy – dalej NFDR (non financial reporting directive).

Przepisy dotyczące raportowania zrównoważonego zaczną być obowiązkowo stosowane stopniowo – będą miały zastosowanie po  raz pierwszy do lat obrotowych zaczynających się od:
 • 1 stycznia 2024 – największe jednostki zainteresowania publicznego (np. jednostki notowane, banki i ubezpieczyciele) oraz jednostki zainteresowania publicznego, które są jednostkami dominującymi największych grup (pierwsze zaczną raportować te, które już obecnie raportują);
 • 1 stycznia 2025 – pozostałe duże jednostki oraz pozostałe jednostki, które są  jednostkami dominującymi dużych grup;
 • 1 stycznia 2026 – notowane MŚP (będą mogły skorzystać z 2-letniej opcji opt-out);
 • 1 stycznia 2028 r. – określone jednostki zależne i oddziały, których jednostka  dominująca podlega przepisom prawa państwa trzeciego.

Dyrektywa wymaga raportowania zagadnień i danych w obszarach: środowiskowym (E – environment), społecznym (S – social) oraz ładu korporacyjnego (G – governance).

Wśród raportowanych zagadnień z zakresu środowiska naturalnego można wymienić m.in. związane z:
 • przeciwdziałaniem zmianom klimatu,
 • adaptacją do zmian klimatu,
 • wodą i zasobami morskimi,
 • bioróżnorodnością i ekosystemami,
 • gospodarką o obiegu zamkniętym,
 • zapobieganiem zanieczyszczeniom.

Dlatego też wiedza z obszaru środowiskowego (E – environment), społecznnego (S – social) oraz ładu korporacyjnego (G – governance) będzie niezbędna niemal w każdej organizacji. Proponowany kierunek studiów pozwoli na uzyskanie wiedzy niezbędnej do przygotowania organizacji do wdrożenia ESG oraz przygotowywania raportów zrównoważonych.

adresaci_

Adresaci studiów

Celem studiów podyplomowych Raportowanie ESG  jest uzyskanie wiedzy na temat raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wiedza zdobyta podczas studiów podyplomowych będzie mogła być wykorzystywana do podjęcia pracy w różnego rodzaju podmiotach, które mają obowiązek przygotowania raportu w zakresie zrównoważonego rozwoju.

program studiow

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in.

Wprowadzenie  do ESG w tym w szczególności:
 • Aspekty prawne zrównoważonego rozwoju
 • Społeczna odpowiedzialność
 • Ład korporacyjny
 • Zrównoważony rozwój
 • Prawa człowieka w organizacji
 • Narzędzia usprawniające raportowanie ESG
Przygotowanie organizacji do działania w warunkach ESG w tym w szczególności:
 • Budowanie strategii i wdrażanie planów realizujących cele ESG oraz mierzenie osiąganych efektów
 • Analiza i ocena kryteriów ESG
 • Niwelowanie ryzyk ESG
 • Przygotowanie odpowiednich polityk itp.
Raportowanie ESG w tym w szczególności:
 • Harmonogram wdrożenia raportowania ESG zgodnie z dyrektywą CSRD
 • Zasada podwójnej istotności w raportowaniu ESG
 • Raportowanie zrównoważonego rozwoju zgodnie z ESRS
 • Weryfikacja raportowania ESG
 • Audyt ESG
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci, którzy ukończą ten kierunek studiów będą mogli podjąć zatrudnienie w podmiotach w tym min. przedsiębiorstwach, w jednostkach naukowo-badawczych, w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, w  organizacjach międzynarodowych, w organizacjach pozarządowych i rządowych, które będą zobowiązane do przygotowania raportu w zakresie zrównoważonego rozwoju.

czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

7000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

4000 zł – opłata za 1 semestr

3000 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych modułów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez
Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online

Przemysłąw Ciszak

Przemysław Ciszak

radca prawny, legislator, członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Krajowej Izbie Radców Prawnych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Birmingham University w Wielkiej Brytanii. Ukończył podyplomowe studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim, kurs doradcy podatkowego, a także liczne kursy i szkolenia z zakresu nauk prawnych oraz zarządzania. W latach 2004 – 2007 r. pracował w Rządowym Centrum Legislacji, gdzie zajmował się projektami z zakresu polityki regionalnej, transportu, energetyki, telekomunikacji oraz nieruchomości. W latach 2008 – 2013 pełnił funkcję Dyrektora ds. Prawnych w PKP CARGO S.A. W latach 2014 – 2015 pełnił funkcję Dyrektora ds. Prawnych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. W latach 2015 – 2018 zajmował stanowisko Dyrektora – Pełnomocnika Zarządu ds. Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego, a następnie Dyrektora – Pełnomocnika Zarządu ds. Nieruchomości w PKP S.A. Aktualnie wykonuje indywidualną praktykę radcowską. Zawodowo specjalizuje się w tematyce z zakresu regulacji rynku, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru transportu, energetyki, ochrony środowiska oraz nieruchomości. Jest współautorem komentarza do Ustawy o transporcie kolejowym. Prowadzi wykłady na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej nt. logistyki i transportu. Jest również doktorantem na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie zajmuje się zagadnieniami z zakresu ochrony praw człowieka.

DSC_8402Retusz

Ludmiła Walaszczyk

dr nauk ekonomicznych, specjalność: nauki o zarządzaniu, MBA-MAE (Université de Lyon, Francja). Kierownik Grupy Badawczej Zarządzania Behawioralnego w Innowacyjności w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu. Koordynator i wykonawca międzynarodowych projektów badawczych (ERASMUS+, NCN, NAWA, INTERREG) związanych głównie z tematyką modeli biznesowych, edukacji wielokulturowej w przedsiębiorstwie; edukacji środowiskowej; grywalizacji; zarządzania projektami. Wykładowca na uczelniach wyższych, głównie na kierunku Zarządzanie – przedmioty prowadzone w języku polskim oraz języku angielskim, m.in. Corporate Social Responsibility in a Modern World; Basic Economics in the Society; Business Models; Zarządzanie strategiczne; Zrównoważony rozwój; Analiza konkurencji i konkurencyjności; Przywództwo; Seminarium dyplomowe na studiach licencjackich i magisterskich.

Agnieszka Bareja

Agnieszka Bareja

Wieloletnia ekspertka w dziedzinie relacji inwestorskich w spółkach notowanych na GPW w Warszawie. Odpowiedzialna za działy relacji inwestorskich, PR, raportowania niefinansowego między innymi w takich firmach jak: PKP CARGO S.A., Unibep S.A., Herkules S.A. (dawne Gastel S.A.), CP ENERGIA S.A. Brała udział w przygotowaniu i wdrożeniu w dużych organizacjach polityk/procedur i strategii w obszarze ESG. Lider zespołów, ekspert i koordynator przygotowywania raportów zrównoważonego rozwoju. Posiadająca wieloletnie doświadczenie w korporacyjnej obsłudze organów spółek giełdowych takich jak Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie. Ponadto psychoterapeuta w procesie szkolenia, starający się propagować w organizacjach praktykę work life balance.

Anna Skarbek-Żabkin

dr inż. Anna Skarbek-Żabkin

Senior Consultant w KPMG. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących ochrony środowiska, w tym głównie: gospodarka niskoemisyjna, dekarbonizacja, gospodarka o obiegu zamkniętym i zrównoważony rozwój. Brała udział w pracach związanych z alternatywnymi źródłami zasilania pojazdów oraz pojazdami elektrycznymi.

Prowadziła projekty związane z technologiami efektywności energetycznej oraz wdrażaniem i wykorzystaniem wodoru dla energetyki i branży automotive. Aktywnie zajmowała się wdrażaniem rozwiązań i technologii wpływających na minimalizowanie inwestycji na środowisko. Ekspertka programu Climate Leadership.

Jolanta-Okonska-Kubicka

Jolanta Okońska–Kubica

Dyrektor Zarządzający w firmie ENVIPOL. Ekspert z ośmioletnim doświadczeniem z zakresu zrównoważonego rozwoju, GOZ, gospodarki odpadowej, Współtwórca i wieloletni Prezes spółki koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowego Klastra Kluczowego. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w obszarze planowania strategicznego i operacyjnego, projektowania modeli biznesowych i ekoproduktów, realizacji zrównoważonych projektów, raportowania ESG. Koordynator wielu projektów o charakterze zrównoważonym wdrażanych przez małe, średnie i duże firmy z branży chemicznej, gospodarki odpadowej i recyklingu, opakowaniowej i odzieżowej i innych.  Przewodnicząca Komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej (Komitety KIG – Krajowa Izba Gospodarcza). Przewodnicząca Grupy Roboczej Ministerstwa Rozwoju i Technologii ds. KIS 7. Gospodarka o obiegu zamkniętym (KIS 7 | Gospodarka o obiegu zamkniętym – SMART). Członek Grupy roboczej Ministerstwa Finansów ds. usprawnienia raportowania ESG wśród polskich przedsiębiorstw. Członek Grupy Roboczej ds. stosowania Taksonomii w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Zastępca Członka Komitetu Monitorującego FENG w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (Komitet Monitorujący – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (poir.gov.pl).