Rada Interesariuszy Zewnętrznych

Rada Interesariuszy Zewnętrznych Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej w Kielcach

Rada Interesariuszy stanowi dobrowolne ciało opiniodawczo-doradcze i konsultacyjne powołane
w trosce o zapewnienie najwyższych standardów kształcenia. Swoje zadania wykonuje na posiedzeniach zwoływanych i prowadzonych przez Rektora. Do zadań Rady należy konsultowanie
i opiniowanie programów studiów realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej.

Do zadań Rady należy:

 • konsultowanie i opiniowanie projektów utworzenia nowych kierunków studiów i studiów podyplomowych oraz programów studiów,
 • wyrażanie opinii w sprawie doskonalenia programów studiów prowadzonych przez ŚSW
 • udzielanie wsparcia ŚSW w celu umożliwiania studentom odbywania wysokiej jakości praktyk.

Członków Rady Interesariuszy powołuje się w drodze zarządzenia Rektor SSW

Rada złożona jest z przedstawicieli przedsiębiorców, środowiska prawniczego, instytucji publicznych oraz środowiska gospodarczego.

Członkostwo w Radzie Interesariuszy jest dobrowolne.

Zgłoszone opinie i sugestie dokumentuje się poprzez sporządzenie:

 • protokołu z posiedzenia Rady Interesariuszy,
 • notatki z konsultacji.

Rektor ŚSW nie jest związany opiniami i sugestiami zgłoszonymi przez Radę Interesariuszy.

Posiedzenia Rady Interesariuszy odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w roku akademickim.

W przypadku niemożliwości udziału w posiedzeniu Rady Interesariuszy Zewnętrznych uwagi mogą zostać zgłoszone w wersji papierowej lub za pośrednictwem  wiadomości e-mail przesłanej na adres Uczelni.

Rada Interesariuszy może wydawać opinie i sugestie niezależnie od liczby osób obecnych na posiedzeniu.

Posiedzeniom Rady Interesariuszy przewodniczy Rektor Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej.

Powiadomienia o posiedzeniu Rady Interesariuszy przesyła się pocztą elektroniczną na adresy e-mail wskazane przez członków Rady, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

 

Skład Rady Interesariuszy Zewnętrznych

 

Miejski Urząd Pracy w Kielcach

 1. Karola Szymanowskiego 6,

25-361 Kielce

NIP 657-28-05-883

Dyrektor – Artur Kudzia

Miejski Urząd Pracy w Kielcach specjalizuje się w profesjonalnej obsłudze osób poszukujących zatrudnienia jak i pracodawców z miasta Kielc. Celem Miejskiego Urzędu Pracy jest kompleksowa obsługa osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, poszukujących pracy.  Realizowane są szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe, które podnoszą umiejętności. Przyznawane są dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na doposażenie stanowiska pracy. Pośrednicy pracy i doradcy zawodowi pomagają w przygotowaniu się do rozmów z pracodawcami i pomagają tworzyć dokumenty aplikacyjne. Upubliczniane i realizowane są oferty pracy ale bezrobotni są również motywowani do  samodzielnego poszukiwania zatrudnienia.

 

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

Ul. Studencka 1

25-401 Kielce

NIP: 657-24-40-128

Prezes Zarządu – Paweł Łaski

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii powstało w 2001 roku żeby wspierać aby  potencjał i kanalizować rozwój regionu świętokrzyskiego w pożądanym kierunku. Udziałowcami Centrum są kluczowe jednostki publiczne naszego regionu: Samorząd Województwa Świętokrzyskiego i Politechnika Świętokrzyska. Misją ŚCITT jest dążenie do wzmocnienia konkurencyjności naszego województwa w dziedzinie produkcji, usług, edukacji i zarządzania.  Spółka, jako jeden z wiodących w regionie ośrodków wspierania przedsiębiorczości, oferuje firmom, osobom indywidualnym oraz podmiotom publicznym, pakiet usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych i eksperckich.

Jednostka realizuje szereg kluczowych dla rozwoju regionu świętokrzyskiego projektów w zakresie m.in. wspierania przedsiębiorczości, audytów i transferów technologicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego czy też analiz w obszarze efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Celem ŚCITT jest inicjowanie ważnych gospodarczo działań, które pozwolą na ścisłą współpracę świętokrzyskich przedsiębiorców, samorządów oraz środowisk naukowych. Przedsiębiorczość, nowe technologie i transfer wiedzy to elementy, które zdecydują o rozwoju naszego regionu i jakości życia mieszkańców. Innowacje są możliwe praktycznie w każdej dziedzinie dlatego koncentrujemy swoje działania na znalezieniu mocnych punktów i ich efektywnym wykorzystaniu.

ŚCITT zrealizował kilkanaście projektów regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych w obszarze nowych technologii, wsparcia przedsiębiorczości i transferu wiedzy. Klienci ŚCITT mogą uzyskać bezpłatne informacje na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania, możliwości wejścia na rynki zagraniczne.

 

Świętokrzyski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

1 Maja 191, 25-655 Kielce

NIP 9592067208

Prezes Zarządu  – Łukasz Bilski

Świętokrzyski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców –jest to organizacja działająca w województwie świętokrzyskim  należąca do ogólnopolskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, która od kilkunastu lat reprezentuje interesy przedsiębiorców. Celem organizacji jest integrowanie  społeczności biznesowej, dbanie i wspieranie ich interesów.  Zajmuje się organizowaniem konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń a także pomaga nawiązywać relacje i współprace z członkami organizacji.

 

Fundacja Mini College

 1. Duża 21

25-304 Kielce

NIP 6572946460

Prezes Zarządu – Katarzyna Lipa

-Fundacja Mini College powstała, by wspierać rozwój dzieci w wieku przedszkolnym oraz wdrażać innowacyjne działania w edukacji przedszkolnej. Fundacja w prowadzonych przez siebie placówkach przedszkolnych realizuje swój autorski program zajęć naukowych „Naukowe Przedszkole” objęty Patronatem Ministerstwa Nauki. Program ten również realizowany jest gościnnie dla podopiecznych Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Kielcach. Fundacja wspiera rozwój dzieci z dysfunkcjami oraz dzieci szczególnie uzdolnionych wykorzystując realizowane programy edukacyjne. Dzięki działającym w Fundacji wysoce wykwalifikowanym terapeutom, psychologom, logopedom zapewnia kompleksową opiekę swoim podopiecznym. Fundacja jest także wsparciem dla rodziców i opiekunów, którzy napotykają trudności wychowawcze, posiadają dzieci z zaburzeniem (np. spektrum autyzmu), nie radzą sobie z dziecięcymi atakami złości i agresji. Działalność charytatywna oraz wspomaganie osób w trudnych sytuacjach życiowych to także jeden z obszarów działań Fundacji Mini College. Fundacja Mini College propaguje promocję i profilaktykę zdrowia oraz wsparcia na wielu płaszczyznach edukacyjnych i naukowych.

Niepubliczne Naukowe Przedszkola i Żłobki Integracyjne Mini College realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dodatkowe programy autorskie. Przedszkole posiada w swojej ofercie edukacyjnej autorski, sztandarowy program „Naukowe przedszkole” realizowany pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Polega on na prowadzeniu cyklicznych zajęć naukowych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Pierwsza placówka przedszkolna powstała w 2014 roku w Piekoszowie. W chwili obecnej funkcjonuje już dziesięć takich placówek w: Kielcach, Piekoszowie, Łopusznie, Skarżysku-Kamiennej, Końskich. Wszystkie oddziały w przedszkolach Mini College dysponują przestronnymi i widnymi salami, dostosowanymi także do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Placówki Mini College posiadają też sale do prowadzenia zajęć terapeutycznych dla dzieci o różnych stopniach niepełnosprawności oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Przedszkola i żłobki Mini College, jako placówki integracyjne, z radością witają dzieci z orzeczeniami, chorobami przewlekłymi. Edukacja w takiej formie przynosi nie tylko korzyści dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, ale również dla dzieci bez nich. W czasie pobytu w placówkach dzieci nie tylko uczą się podstaw życia codziennego, jak choćby nawyków higienicznych czy samodzielnego spożywania posiłków, ale mogą też rozwijać pasje i umiejętności na zajęciach i kursach. Podczas zajęć dzieci wykonują szereg eksperymentów i doświadczeń. Do prawidłowego rozwoju dziecka potrzebna jest właściwa opieka, pielęgnacja, żywienie zgodne z normami, a także stymulowanie rozwoju psychoruchowego, co zapewnia starannie dobrana kadra, odpowiednio zbilansowana dieta oraz zajęcia dodatkowe realizowane w przedszkolach i żłobkach Mini College.

 

BHP Optimum Centrum Szkoleniowo – Konsultingowe Ariel Drabarek

 1. Hugona Kołłątaja 24/27, 25-715 Kielce

NIP 8212095854

Firma BHP Optimum Centrum Szkoleniowo  Konsultingowe Ariel Drabarek działa nieprzerwanie od 2014 roku. Zgodnie z kod PKD przeważającej działalności gospodarczej 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane świadczy usługi doradczo-szkoleniowe i konsultingowe. Przedsiębiorstwo powstało na bazie doświadczenia zdobytego przez jego właściciela. Na początku BHP Optimum Centrum Szkoleniowo  Konsultingowe Ariel Drabarek zajmowało się wykonawstwem najprostszych zleceń w szkoleniowo-konsultingowej. Dziś, może pochwalić się stałą współpracą
z firmami w województwie świętokrzyskim i kraju.

Głównym celem działalności firmy jest stała gotowość do zaspokajania potrzeb obecnych i przyszłych Klientów. Osiągane to jest głównie poprzez ciągły rozwój, a także nieustanne doskonalenie oraz podnoszenie kwalifikacji personelu.

Dotychczasowa działalność Firmy skupia się przede wszystkim na kontakcie osobistym osób prowadzących szkolenia, konsultacje i inne sposoby doradztwa w zakresie branżowym, tj: ochrony danych osobowych (RODO), bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska naturalnego, gospodarki odpadami oraz sposobami przeciwdziałania antropopresji, ochrony przeciwpożarowej,
a także w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej i wpływu czynników środowiska pracy na ludzi.

W chwili obecnej firma działa głownie na obszarze woj. świętokrzyskiego, sporadycznie poza obszarem województwa. Usługi doradczo-szkoleniowe i konsultingowe oferowane dla podmiotów administracji publicznej, szpitali, ośrodków zdrowia, zakładów usług komunalnych, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, średnich, firm prywatnych, produkcyjnych, budowlanych, usługowych.

Usługi te realizowane były przed pandemią poprzez kontakt osobisty: spotkania, prelekcje, instruktaże szkoleniowe. Forma stacjonarnego świadczenia usług szkoleniowo -konsultingowych u klienta lub na sali konferencyjnej sprawdzała się ze względu na bezpośredni kontakt z uczestnikami, możliwość przeprowadzenia ćwiczeń i warsztatów, możliwość sprawdzenia wiedzy uczestników za pomocą testów i pytań oraz ze względu na możliwość przeprowadzenia przykładowych działań (ćwiczeń).

Na tle konkurencji firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do zlecanych zagadnień, wysoką jakością merytoryczną i ćwiczeniową prowadzonych szkoleń i konsultacji popartych wieloletnią praktyką osób prowadzących do poszczególnych branż. Obecnie firma prowadzi wieloletnią współpracę z firmami szkoleniowymi takimi jak TARBONUS, Wojewódzka Inspekcja Weterynaryjna, Zespół Szkół Sportowych w Nowinach, Zakład Usług komunalnych w Nowinach, Szpital w Busku Zdroju.

 

HDPro sp. z o.o.

Barwinek 28B

25-150 Kielce

NIP: 6572951515

Firma HDPro sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ulicy Barwinka 28B jest firmą działającą w branży IT, która oferuje szereg usług i rozwiązań związanych z obsługą informatyczną oraz cyberbezpieczeństwem. Wśród oferowanych usług znajdują się między innymi:

– Kompleksowa obsługa informatyczna – firma zapewnia ciągłość pracy przedsiębiorstwa, szybką reakcję na zgłoszenia oraz doradztwo w zakresie IT.

– Audyty IT – HDPro projektuje niezawodne środowiska IT i pomaga w zabezpieczaniu systemów informatycznych.

– Szkolenia informatyczne – firma prowadzi szkolenia mające na celu podnoszenie świadomości
z zakresu cyberbezpieczeństwa.

– Cyberbezpieczeństwo PLUS – usługa ciągłej opieki nad cyberbezpieczeństwem firmy.

Ponadto, HDPro zapewnia wsparcie w zakresie outsourcingu IT, w tym pomoc użytkownikom urządzeń mobilnych i komputerów, administrację serwerami, zarządzanie siecią komputerową oraz wsparcie dla systemów takich jak monitoring wizyjny i kontrola dostępu.

Firma cieszy się pozytywnymi opiniami klientów, którzy wyróżniają jej wiarygodność, elastyczność oraz kompetentne podejście do realizowanych zadań. HDPro jest gotowe do współpracy zarówno w siedzibie klienta, jak i zdalnie, zapewniając kompetencje dostosowane do specyfiki realizowanych projektów.

 

DrEKO dr Anna Twarowska,

 1. Podporucznika Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” 91, 25-669 Kielce,

NIP: 9591376841

Firma DrEKO dr Anna Twarowska, zarejestrowana w Kielcach pod adresem ul. Podporucznika Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” 91, specjalizuje się w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. Przedsiębiorstwo DrEKO dr Anna Twarowska powstało na bazie doświadczenia zdobytego przez jej właścicielkę. Dr Anna Twarowska z wykształcenia mgr chemii i mgr biologii obroniła pracę doktorską na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach i uzyskałam stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska w specjalności technologia oczyszczania ścieków.

Jako wieloletni wykładowca na uczelniach wyższych, zarządzający infrastrukturą badawczą oraz specjalista ds. marketingu zdobyła doświadczenie, które umożliwiło rozpoczęcie własnej działalności pod nazwą DrEKO dr Anna Twarowska.

Firma działa nieprzerwanie od 01.02.2017r. na rynku lokalnym i krajowym w branży Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych oraz w branży budowlanej. DrEKO prowadzi również działalność w innych sektorach związanych z technologią informatyczną, doradztwem biznesowym i zarządzaniem, a także inżynierią i doradztwem technicznym.

Na początku DrEKO zajmowało się wykonawstwem najprostszych zleceń w obszarze B+R oraz w branży budowlanej. Dziś, może pochwalić się stałą współpracą z firmami w województwie świętokrzyskim
i kraju w zakresie wsparcia dla działań rozwojowych, badawczych, innowacyjnych oraz dostaw materiałów przeznaczonych dla budownictwa drogowego oraz infrastrukturalnego.

Głównym celem działalności firmy jest stała gotowość do zaspokajania potrzeb obecnych i przyszłych Klientów. Osiągane to jest głównie poprzez ciągły rozwój, a także nieustanne doskonalenie oraz podnoszenie kwalifikacji personelu.

 

Polskie Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o.

 1. Starokrakowska 133

26-600 Radom

NIP: 9591962674

Spółka Polskie Centrum Doradztwa Energetycznego to zespół Specjalistów do spraw energetyki z wielu gałęzi nauki i gospodarki (elektroenergetyka, gazownictwo, odnawialne źródła energii, oświetlenie, ciepłownictwo itd.). Dzięki zaangażowaniu osób o tak wszechstronnej wiedzy z tej dziedziny Spółka może z dumą przyznać, że energetyką zajmuje się kompleksowo. Dla firm, które zdecydowały się na współpracę z PCDE oznacza to, że żaden koszt związany z energetyką ich przedsiębiorstw nie zostanie pominięty. Kadrę zarządzającą tworzą osoby związane z branżą od lat, które doświadczenie zdobywali w pracy i współpracy z największymi koncernami energetycznymi w Polsce.

Armand Naporowski – Założyciel i Prezes Zarządu Polskiego Centrum Doradztwa Energetycznego Sp.
z o.o.

Absolwent Wydziału Inżynierii i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz studiów podyplomowych na kierunkach:

– Coaching biznesowy na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach,

– Audyt energetyczny budynków na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach,

– Akademia Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,

– Zarządzanie energią na Politechnice Krakowskiej,

– Elektroenergetyka na Politechnice Lubelskiej.

Ukończył kilkadziesiąt szkoleń i warsztatów o tematyce efektywności energetycznej, mentoringu
i przedsiębiorczości. Posiada 9-letnie doświadczenie w zarządzaniu oraz doradztwie energetycznym.

Autor i prowadzący nowatorskich kursów z zakresu energetyki i psychologii.

 

Fundacja na rzecz promocji zdrowia „PULS”

 1. Starodomaszowska 20/U1325-315 Kielce

NIP 6572905254

Fundacja na rzecz promocji zdrowia „PULS” jest polską organizacją pożytku publicznego zajmująca się budowaniem systemów wsparcia psychologicznego, zdrowotnego i społecznego dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych oraz jej rodzin. Fundacja wspiera osoby wykluczone społecznie oraz działa na rzecz promocji i ochrony zdrowia. Prowadzi Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „Świętokrzyska” oraz podmiot leczniczy College Medical Clinic.

 

Konsorcjum Naukowo – Edukacyjne S.A

 1. Duża 21, 25-304 Kielce

NIP 6572943852

Prezes Zarządu – Agnieszka Podlodowska

Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne,  tworzą głównie placówki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia, spółki, które działają w obszarze nauki, kultury, sportu i zdrowia. Celem Konsorcjum jest wspólna praca nad jakością procesu kształcenia oraz prowadzenie wspólnych badań na rzecz nauki i na rzecz środowiska gospodarczego. Wymiernym efektem powyższego jest bogata i dostosowana do wymogów rynku oferta dydaktyczna, która posiada  kierunki studiów podyplomowych oraz kierunki kursów
i szkoleń.

 

Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej

 1. Starodomaszowska 20 / U13, 25-315 Kielce

NIP 9591969707

Prezes Zarządu – Magdalena Kozłowska

Stowarzyszenie Integracji Sensorycznej z siedzibą w Kielcach  przekazuje wiedzę z zakresu terapii integracji sensorycznej. Posiada wykwalifikowany zespół terapeutów a także pasjonatów tej metody którzy cały czas podnoszą swoje kwalifikacje. Celem stowarzyszenia jest m.in.  organizowanie szkoleń oraz kursów doskonalących, wykładów i konferencji, programów profilaktycznych, obozów, turnusów oraz świadczenie pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej, psychologicznej oraz prawnej;

 

Fundacja Centrum Europy Lokalnej

Stefana Okrzei 41B/40, 25-526 Kielce

NIP 9591897178

Prezes Zarządu – Agnieszka Giemza

Fundacja Centrum Europy Lokalnej  organizacja, która wspiera procesy edukacji zarówno osób młodych jak i dorosłych. Poprzez współpracę międzynarodową transferuje wiedzę i innowacyjne rozwiązania
w obszarze edukacji zawodowej. Oferuje pomoc w pozyskiwaniu grantów i nawiązywania współpracy z podmiotami z różnych obszarów działalności a także  pozyskiwaniu grantów europejskich
ministerialnych na działalność edukacyjną. Wspiera w organizowaniu konferencji naukowych a także nieodpłatnie realizuje doradztwo dla organizacji pozarządowych w zakresie: prawnym, księgowym, marketingowym oraz biznesowym.

 

Apolloplast Sp.j

Plac Niepodległości 1, 25-506 Kielce

NIP 6572313453

Apolloplast Sp.j. znajduje się w samym centrum Kielc. Firma zajmuje się  produkcją stolarki okienno – drzwiowej i fasadowej a także  działalnością budowlaną i deweloperską prowadzoną w Polsce oraz Austrii. Do realizowanych inwestycji wykorzystuje rodzime produkty firmy dzięki czemu spełnia oczekiwania klientów.  W skład grupy Apolloplast obecnie wchodzą: Apolloplast Sp.j., Apolloplast –Alu s.c., Apolloplast Sp. z o.o., APOLLOPLAST Inwestycje Sp.z o.o. Sp.k., Wiema investment GmbH.

 

II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich

 1. Sportowa 9, 26-200 Końskie

NIP 6581984945

Dyrektor – Beata Salata

II Liceum Ogólnokształcące  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich
z powodzeniem wdraża nowe metody kształcenia, jako jedyna placówka w powiecie realizuje innowacje pedagogiczne. Placówka jest w pełni wyposażona w sale informatyczne, klasopracownie a także projektory, telewizory, odtwarzacze, sprzęt do pracowni języków obcych. Liceum ma w swojej ofercie zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań i indywidualny program nauczania z matematyki
i chemii dla zdolnych uczniów. Placówka ma jedną z największych w powiecie bibliotekę szkolną oraz nowoczesną pracownię ECDL. W liceum działa Stowarzyszenie Na Rzecz II Liceum Ogólnokształcącego Marii Składkowskiej – Curie.

 

Solmix Sp. z o. o.

Al. T. Kościuszki 80/82 lok. 301, 90-437 Łódź

NIP: 9482622040

Solmix Sp. z o.o. jest firmą z siedzibą w Łodzi, która specjalizuje się w kilku branżach związanych
z handlem detalicznym i hurtowym, produkcją urządzeń elektrycznych, a także wytwarzaniem
i dostarczaniem energii. Firma prowadzi również działalność w obszarze roboty budowlane specjalistyczne oraz usługach finansowych i edukacyjnych.

Solmix oferuje również produkty i usługi związane z fotowoltaiką, co obejmuje panele fotowoltaiczne, falowniki, magazyny energii oraz różnorodne elementy montażowe. Dostarczają kompleksowe rozwiązania dla instalacji fotowoltaicznych, w tym wsparcie w doborze komponentów oraz szereg informacji edukacyjnych na temat fotowoltaiki i odnawialnych źródeł energii.

 

Agencja Range

 1. Dzielna 10/6, 25-213 Kielce

NIP: 6572957529

REGON: 388102748

Firma RANGE powstała w 2021 roku i od tego czasu świadczy usługi marketingowe, tworząc strony internetowe, planuje strategie marketingowe i realizuje plany marketingowe.

Działalność firmy w chwili obecnej skupia się na terenie całego kraju, a jej celem jest wyjście na rynku zagraniczne oferując wysokiej jakości usługi. Wieloletnie doświadczenie kadry w szeroko pojętym marketingu pozwala firmie zapewnić odpowiednią jakość świadczonych produktów i usług. Rozwiązania, wiedzę i doświadczenie, które firma posiada pozwala rozwiązać problemy w szybki i efektywny sposób. Szeroki wachlarz świadczonych ofert pozwala na dopasowanie konkretnych rozwiązań dopasowanych do specyfikacji Klienta. Indywidualne podejście do Klienta sprawia, iż produkty i usługi są doceniane w szerokim gronie Klientów. Współpraca z najlepszymi markami w dziedzinie szeroko pojętej reklamy sprawia, iż proponowane przez RANGE rozwiązania spełniają oczekiwania rynku.

Oferta RANGE to:

 1. Reklama PPC np.:

– REKLAMA GOOGLE ADS – SKUTECZNE KAMPANIE GOOGLE ADWORDS

– REKLAMA NA FACEBOOKU (FB ADS)

– REKLAMA NA LINKEDIN – LINKEDIN ADS

– REKLAMA NA ALLEGRO – ALLEGRO ADS

 1. Pozycjonowanie:

– POZYCJONOWANIE STRON INTERNETOWYCH W WYSZUKIWARCE GOOGLE

– POZYCJONOWANIE SKLEPÓW INTERNETOWYCH

– POZYCJONOWANIE LOKALNE

– POZYCJONOWANIE LOKALNE W MAPACH GOOGLE

– AUDYT SEO

 1. Tworzenie stron

– PROJEKT LOGA FIRMY. PROJEKTOWANIE I TWORZENIE LOGOTYPU + ID

– PROJEKTOWANIE I TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH WWW

– SKLEPY INTERNETOWE

– PORTALE INTERNETOWE

– AUDYT STRONY / UX

 1. Inne usługi

– COPYWRITING

– CONTENT MARKETING

– ANALITYKA INTERNETOWA

– PODCASTING

– FOTOGRAFIA I VIDEO

– FILM I FOTOGRAFIA Z DRONA

– WIRTUALNE WYCIECZKI 3D

– DOMENY, HOSTING, E-MAIL

RANGE działa na rynku od pewnego czasu. Przez ten czas udało się wypracować wysoki standard obsługi klienta i procedury, które pozwalają na uprawnienie procesów komunikacji, publikacji, raportowania.

Wieloletnia współpraca ze znanymi podmiotami, np. Google, Facebook, Linked  pozwoliła uzyskać atrakcyjne ceny, dzięki temu współpraca z RANGE jest nie tylko efektywna, ale i przyjemna.

Ponadto firma zajumje się Copywritingiem i tworzenie treści. Tworzenie treści marketingowych, wykorzystywanych między innymi na stronach www, w sklepach internetowych, wymaga niemałych umiejętności. Konieczne jest nie tylko sprawne posługiwanie się słowem pisanym. Copywriter musi znać także zasady SEO, ponieważ tworzone przez niego treści będą pomocne w budowaniu pozycji strony internetowej. Musi także umieć odpowiednio zachęcić potencjalnych odbiorców do zapoznania się z ofertą sklepu, firmy, strony internetowej czy też wybrania jednego, konkretnego produktu, wśród wielu konkurencyjnych i de facto podobnych.

Jesteśmy pełni dumy ze względu na fakt posiadania od kilku lat stałych Klientów. Nie boimy się stwierdzić, że nasz udział w budowaniu ich marek był od początku i nadal pozostaje nieoceniony. Wieloletnia współpraca z tymi samymi Nabywcami zdecydowanie świadczy o obustronnym zadowoleniu, jakie przynosi realizowana wspólnie moda. Posiadanie doświadczonych pracowników i kompetentnej kadry w połączeniu z bogatym doświadczeniem na rynku modowym sprawia, że oferujemy bogaty usług reklamowych.

Oferta firmy jest dostosowana do obecnie panujących warunków na ogólnoświatowym rynku.

RANGE zamierza poprzez zaplanowaną politykę zarządczą utrzymać sprawnie działającą firmę, w której zachowana będzie płynność finansowa. Działania zarządcze skupiają się na stabilizacji i osiągnięcia odpowiednich wskaźników przyrostu zysku, również poprzez poszerzenie rynku zbytu poza granice Polski. Stosując ekskluzywne i oryginalne ekspozycje dotarcie do zleceniodawców i współpracujących z MŚP firma pozyskała klientów, którzy kierując się wygórowanymi wymaganiami sięgają chętniej do oferty WEBRANGE niż firm konkurencyjnych.

 

Technius Sp. z o.o.

Cedzyna 44b/53, 25-900 Kielce

NIP: 6572956814

Firma Technius Sp. z o.o., z siedzibą w Cedzynie, przy ulicy Cedzyna 44b/53, 25-900 Kielce, jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w branży instalacji elektrycznych. Została zarejestrowana 4 stycznia 2021 roku. Podstawową działalność firmy określono jako wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), jednak Technius Sp. z o.o. zajmuje się także naprawą i konserwacją urządzeń elektrycznych oraz wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją i handlem energią elektryczną.

Dodatkowo, firma prowadzi działalność w obszarach takich jak wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, pozostała działalność pocztowa i kurierska, oraz inne formy udzielania kredytów. Technius Sp. z o.o. oferuje również usługi związane z projektowaniem specjalistycznym oraz wynajmem i dzierżawą pojazdów samochodowych.

 

Pro Investment Sp. z o.o.

 1. Duża21 25-304 Kielce

NIP 6572908382

Prezes Zarządu – Ewelina Głuszek

Pro-Investment Spółka z o.o.  jest organizatorem kształcenia ustawicznego, którego celem jest prowadzenie kursów i szkoleń umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych dla potrzeb rynku pracy. Kształcenie ustawiczne prowadzone jest jako stacjonarne, zaoczne i na odległość. Organizowane są bezpłatne kursy dla osób bezrobotnych, dając możliwość  zdobycia nowych umiejętności, uzyskania certyfikatów, zaświadczeń oraz specjalistycznych uprawnień, które dają szansę uzyskania wymiernych korzyści z nabytej wiedzy i umiejętności nie tylko na krajowym, ale również międzynarodowym rynku pracy.

 

Business Horizon

 1. 1 Maja 191, 25-655 Kielce

NIP 9591954841

Prezes Zarządu – Grzegorz Gruza

Business Horizon Sp. z o.o. firma specjalizująca się w dziedzinach związanych z efektywnością energetyczną oraz gospodarką cyfrową. Posiada wykwalifikowany zespół z doświadczeniem w zakresie consultingu, organizacji szkoleń a także pomaga pozyskać środki z UE.  Bierze udział w procesie powstawania nowych firm oraz pomaga zaplanować strategię i wsparcie w procesie rozwoju pracowników i efektywności w firmie.

 

Centrum Edukacji – Małgorzata Radecka

Leszczynek 4

99-300 Kutno

NIP 8181569600

Centrum Edukacji Małgorzata Radecka zlokalizowana jest w miejscowości Leszczynek i zajmuje się organizacją fachowych szkoleń i kursów. Oferuje kursy przeznaczone dla szerokiego grona klientów na poziomie podstawowy jak i rozszerzonym. Oferta kierowana do osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, a także uzupełnić i zaktualizować posiadaną wiedzę.

 

Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o.o.

Prezes- Sylwester Cieśla

Firma działa na rynku od 2017 roku, początkowo jako jednoosobowa działalność gospodarcza pn. Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla z siedzibą w Kielcach, 25.08.2020 roku została przekształcona w spółkę pn. Centrum Zabezpieczenia Informacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nowo powstała spółka przejęła prawa i obowiązki przedsiębiorcy z jednoosobowej działalności gospodarczej.

Spółka Centrum Zabezpieczenia Informacji specjalizuje się w bezpieczeństwie informatycznym, głównie w ochronie danych osobowych wspierając edukację w tym zakresie. Współpracuje również w tym zakresie z uczelniami wyższymi i podmiotami, prowadząc szkolenia, konsultacje i doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych (RODO). Zajmuje się analizą, doradztwem i rekomendacją określonych działań dla Administratorów oraz podmiotów przetwarzających. Jako Inspektor Ochrony Danych Osobowych pełni funkcję na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

Głównym celem działalności firmy jest stała gotowość do zaspokajania potrzeb obecnych i przyszłych Klientów. Osiągane to jest głównie poprzez ciągły rozwój, a także nieustanne doskonalenie oraz podnoszenie kwalifikacji personelu, co potwierdzają liczne certyfikaty (uczestnictwo w: szkoleniu ,,Pełnomocnik i audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001”, konferencji ,,Ochrona danych osobowych”, kursie ,,Inspektor Ochrony Danych”, szkoleniu ,,Administrator Bezpieczeństwa Informacji”, szkoleniu ,,Prawo zamówień publicznych”, konferencji multimedialnej pt. „Prawno –techniczne aspekty pracy i nauki zdalnej oraz monitoring ich wykonania”. Priorytetem spółki jest jakość, która nie podlega żadnym kompromisom na każdym etapie wykonywanej działalności.

Firma Centrum Zabezpieczenia Informacji nadzoruje przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych i prowadzi szkolenie Administratora Danych oraz jego pracowników o obowiązkach wynikających z RODO. Zajmuje się analizą, doradztwem i rekomendacją określonych działań dla Administratorów oraz podmiotów przetwarzających. Rejestruje nawet drobne naruszenia oraz incydenty bezpieczeństwa danych osobowych. Profesjonalnie kasuje dane znajdujące się na nośnikach w komputerze, tablecie czy telefonie komórkowym Klienta. Ponadto Spółka wdraża efektywny system zarządzania bezpieczeństwem informacji, a także prowadzi audyty bezpieczeństwa informacji. Prowadząc szkolenia z ochrony danych, dokładamy wszelkich starań, by Klient otrzymał od nas to czego naprawdę potrzebuje (wiedzę, doświadczenie i dobre praktyki).

Firma oferuje również możliwość utworzenia osobistego podpisu elektronicznego (certyfikatu kwalifikowanego), który wykorzystywany jest w kontaktach z urzędami, partnerami handlowymi oraz weryfikuje autentyczność poczty elektronicznej lub dokumentów.
Jesteśmy firmą wywodzącą się i działającą na terenie województwa, gdzie prowadzimy dokumentacje RODO, świadczymy usługi pomocy formalno-prawnej i technicznej, co do zabezpieczania danych osobowych osób prywatnych. Dotychczasowa działalność Firmy skupia się przede wszystkim na kontakcie osobistym osób prowadzących szkolenia, konsultacje i inne sposoby doradztwa w zakresie branżowym.

Na tle konkurencji firma wyróżnia się elastycznością i indywidualnym podejściem do zlecanych zagadnień, dostosowujemy nasze rozwiązania do indywidualnych wymagań klienta. Naszym zadaniem jest zidentyfikowanie potrzeb i precyzyjny dobór rozwiązania. Ponadto charakteryzuje nas dostępność i terminowość. Pracujemy przez 7 dni w tygodniu zawsze służąc fachową pomocą. Firma posiada ugruntowaną pozycję na rynku, ściśle współpracuje z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, uczelniami, jednostkami wspomagającymi edukację oraz firmami prywatnym.

W ramach dalszej działalności spółka stawia na rozwój, wdrożenie rozwiązań pozwalających na skuteczne funkcjonowanie firmy w sytuacji wystąpienia epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19 oraz po jej zakończeniu. Planuje opracowanie rozwiązania cyfryzacyjnego, polegającego na stworzeniu specjalistycznego oprogramowania wspomagającego edukację w zakresie ochrony danych osobowych, wymaganych przez Rozporządzenie RODO. Oprogramowanie to będzie kompleksowym narzędziem, pozwalającym zastosować model indywidualnego podejścia do klienta, przekazywania mu informacji zgodnych z jego oczekiwaniami i preferencjami. Dodatkowo wdrożenie tak unikalnego i innowacyjnego rozwiązania, pozwoli na zdobycie pewnej i wysokiej pozycji na tle konkurencji. Wnioskodawca zakłada także pogłębienie współpracy z instytucjami wspomagającymi edukację w zakresie ochrony danych osobowych. Firma nawiązała dobry kontakt i zbudowała rokujące relacje m.in. z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wyższą Szkołą Europejską, Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Krajowym Stowarzyszeniem Ochrony Informacji Niejawnych.