Pedagogika specjalna – Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

Adresaci studiów

Adresatami są absolwenci studiów magisterskich i licencjackich, przede wszystkim pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, pracownicy poradni psychologicznych, pracownicy przywięziennych zakładów pracy dla skazanych, funkcjonariusze i pracownicy zakładów karnych, aresztów śledczych, kuratorzy sądowi, funkcjonariusze policji, a także pracownicy agencji ochrony.

Program studiów

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Diagnoza psychopedagogiczna w resocjalizacji
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Prawne podstawy resocjalizacji
 • Zarys historii resocjalizacji i jej współczesne systemy
 • Koncepcje twórczej resocjalizacji
 • Arteterapia w resocjalizacji
 • Praca z rodziną z dzieckiem niedostosowanym
 • Profilaktyka niedostosowania społecznego
 • Profilaktyka i terapia uzależnień
 • Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna
 • Streetworking
 • Konstruowanie indywidualnych programów socjoterapeutycznych
 • Metodyka nauczania osób niedostosowanych społecznie
 • Metodyka oddziaływań w placówkach resocjalizacyjnych
 • Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • Metodyka oddziaływań socjoterapeutycznych
 • Mediacje i negocjacje w resocjalizacji
 • Trening interpersonalny i relaksacyjny

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent uzyska kwalifikacje do pracy w placówkach socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych. Słuchacze nabywają kwalifikacje diagnostyczne oraz metodyczne do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i z zaburzeniami zachowania a także umiejętności prowadzenia zajęć z zakresu resocjalizacji oraz zajęć socjoterapeutycznych.

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

505 godzin dydaktycznych + 180 godzin praktyka

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1300 zł – opłata za 1 semestr

1300 zł – opłata za 2 semestr

1300 zł – opłata za 3 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online