Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób posiadających tytuł licencjata lub magistra. Studia przeznaczone są dla pracowników samorządowych struktur pomocy, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, rodzinnych, specjalistycznych oraz pracownicy placówek adopcyjnych i opiekuńczo-wychowawczych pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, rodzinnych, specjalistycznych oraz pracownicy placówek adopcyjnych i opiekuńczo-wychowawczych.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

  • Nowe regulacje prawne w zakresie organizowania i udzielania uczniom w przedszkolu, szkole i placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i specyfika jego funkcjonowania w szkole, w tym modele pracy z uczniem z różnym rodzajem niepełnosprawności, z uczniem niedostosowanym społecznie, z uczniem z trudnościami w uczeniu się oraz uczniem zdolnym
  • Organizacja pracy i zadania zespołu nauczycieli (w placówkach wychowawców) i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem
  • Zasady opracowywania indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego i planu działań wspierających, karty indywidualnych potrzeb ucznia
  • Indywidualizacja pracy z uczniem oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
  • Diagnozowanie pedagogiczne uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Obserwacja i pomiary dydaktyczne
  • Doradztwo zawodowe w szkole ponadpodstawowej
  • Dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych
  • Etyka zawodu nauczyciela

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci zyskują kwalifikacje do wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, a także udzielania różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej w obszarze oświaty i edukacji . Absolwenci zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia problemów pojawiających się w różnych środowiskach wychowawczych i na poszczególnych  szczeblach edukacji.

Czas trwania

studia podyplomowe dwusemestralne

250 godzin dydaktycznych + 150 godzin praktyk

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1950 zł – opłata za 1 semestr

1950 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Student zobowiązany jest do odbycia praktyki w wymiarze 150 godzin.
Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online