Mentor usamodzielniania

Adresaci studiów

Studia skierowane są do absolwentów kierunków pedagogika lub praca socjalna.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Elementy psychologii – podstawowe zagadnienia związane z pieczą zastępczą
 • Osoby usamodzielniane – charakterystyka grupy docelowej
 • Mentor i jego rola w procesie usamodzielniania
 • Komunikacja interpersonalna
 • Jednostka aktywna w społeczeństwie
 • Relacje rodzinne w procesie usamodzielniania
 • Prowadzenie gospodarstwa domowego
 • Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami, instytucjami i organizacjami wspierającymi w wyborze kierunku edukacji i drogi zawodowej usamodzielnianych wychowanków
 • Młodzież na rynku pracy
 • Budowanie ścieżki kariery zawodowej usamodzielnianego wychowanka
 • Narzędzia pracy doradcy zawodowego w procesie usamodzielniania
 • Warsztat pracy doradcy zawodowego w procesie usamodzielniania
 • Pracownik socjalny w procesie usamodzielniania
 • Instytucje i  organizacje wspierające proces usamodzielniania

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci zyskują kompetencje do pracy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, pieczy zastępczej, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, Schroniskach dla nieletnich, Zakładach poprawczych, Miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie.

Czas trwania

studia podyplomowe dwusemestralne

260 godzin dydaktycznych + 150 godzin praktyk

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1950 zł – opłata za 1 semestr

1950 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Student zobowiązany jest do odbycia praktyki w wymiarze 150 godzin.
Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online