Pedagogika specjalna – Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

Adresaci studiów

Studia przeznaczone dla nauczycieli oraz innych osób z wykształceniem wyższym, którzy pracują lub planują pracę z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera. Ukończenie studiów poszerzy kwalifikacje  pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli, pracowników poradni psychologicznych.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Podstawy neuropsychologii
 • Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Terapia i wsparcie rodziny dziecka
 • Zaburzenia integracji sensorycznej w zaburzeniach ze spektrum autyzmu
 • Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu
 • Społeczne funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu
 • Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC)
 • Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu
 • Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Metodyka zajęć aktywizujących w grupie szkolnej
 • Trening umiejętności społecznych
 • Wspieranie rozwoju zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci zyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu pedagogiki specjalnej, które umożliwiają podjęcie pracy z osobami z zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera (ASD).

Celem studiów jest:

 • Poszerzenie wiedzy  uczestników studiów o informacje dotyczące specyfiki rozwoju  osób ze spektrum autyzmu
 • Wyposażenie studentów w wiedzę merytoryczną  i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy edukacyjnej i terapeutycznej z osobami z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Wykształcenie umiejętności dostosowania wymagań  edukacyjnych  do potrzeb osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Uwrażliwienie słuchaczy na wczesne symptomy całościowych zaburzeń rozwojowych
 • Przygotowanie słuchaczy do pracy terapeutycznej z małym dzieckiem autystycznym w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.
 • Przygotowanie słuchaczy do podejmowania działań mających na celu udzielenie wsparcia rodzinie dziecka autystycznego w pokonywaniu trudności wynikających z niepełnosprawności ich syna lub córki.
 • Ukazanie najodpowiedniejszych  metod  i form współpracy nauczycieli i wychowawców ze służbami wspomagającymi proces wychowania i terapii dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu
 • Przygotowanie słuchaczy do podejmowania działań mających na celu udzielenie wsparcia rodzinie dziecka autystycznego w pokonywaniu trudności wynikających z niepełnosprawności ich syna lub córki.

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

480 godzin dydaktycznych + 180 godzin praktyka

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1300 zł – opłata za 1 semestr

1300 zł – opłata za 2 semestr

1300 zł – opłata za 3 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

500 zł – Certyfikat (Egzamin organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób ze Spektrum Autyzmu) dla zainteresowanych osób

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online