Psychologia wychowania i pedagogika Marii Montessori

Adresaci studiów

Studia są skierowane do absolwentów uczelni wyższych, szczególnie o profilu pedagogicznym, nauczycieli, psychologów, socjologów, pracowników ośrodków edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Program studiów

 • Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:
 • Pedagogika ogólna
 • Dydaktyka ogólna
 • Psychologia wychowania
 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Pedagogika Montessori
 • Metodyka nauczania multisensorycznego w Ped. Montessori
 • Metodyka nauczania czytania i pisania w Ped. Montessori
 • Metodyka nauczania matematyki w Ped.Montessori
 • Metodyka nauczania przedmiotów przyrodniczych

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent tej ścieżki specjalizacyjnej uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w zawodzie nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji szkolnej z zakresu metodyki Marii Montessori. Może zostać zatrudniony w przedszkolach i szkołach podstawowych stosujących metodę M. Montessori. Absolwenci tej ścieżki specjalizacyjnej zdobędą także kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-pedagoga, w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych  i poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Czas trwania

Studia podyplomowe trzysemestralne

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1300 zł – opłata za 1 semestr

1300 zł – opłata za 2 semestr

1300 zł – opłata za 3 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.

Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online