Przygotowanie pedagogiczne

TRWA NABÓR na studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne

Dokładny plan na ten dzień zajęć zostanie umieszczony w zakładce plany zajęć na naszej stronie internetowej w późniejszym terminie.


Uruchamiamy kształcenie pedagogiczne ze specjalizacją opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjną
.

Absolwent nabywa kwalifikacje pedagogiczne i dodatkowo kwalifikacje do wykonywania zawodu wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Słuchaczem Studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego może zostać osoba legitymująca się wykształceniem wyższym.

Czas trwania studiów: dwa semestry, 465 godzin (w tym 180 godzin praktyki); zjazdy sobotnio- niedzielne w trybie zdalnym i hybrydowym

Koszt : 3.900 zł + 100 zł wpisowe.

Zasady rekrutacji:

Kandydat składa :
1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
2. kwestionariusz osobowy (do pobrania na naszej stronie internetowej lub w dziekanacie)