Przetwórstwo rolno-spożywcze w gospodarstwie rolnym

Adresaci studiów

Absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich). Osoby, które planują prowadzenie gospodarstwa rolnego i korzystania z różnych dofinansowań.

Program studiów

 • Organizacja i zarządzanie gospodarstwem rolnym
 • Technologia i technika produkcji surowców roślinnych i zwierzęcych
 • Bezpieczne metod ochrony roślin
 • Produkcja żywności (przygotowywanie, utrwalanie, przetwarzanie, magazynowanie, transport)
 • Funkcjonowanie obszarów wiejskich i usług agroturystycznych
 • Ochrona środowiska
 • Propedeutyka rolnictwa ekologicznego
 • Produkcja żywności na świecie
 • Agroekologia
 • Podstawy żywienia człowieka
 • Ekologiczne przetwórstwo warzyw i owoców
 • Ekologiczne aspekty żywności i żywienia

Uzyskane kwalifikacje

Student zdobywa wiedzę ogólną z dziedziny nauk rolniczych oraz wiedzę szczegółową z zakresu wytwarzania surowców roślinnych i zwierzęcych, ich oceny, konserwacji i przetwórstwa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi absolwent uzyskuje kwalifikacje rolnicze, poświadczone świadectwem ukończenia studiów podyplomowych

Absolwenci mogą pracować min. w gospodarstwach i przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i przetwórstwem surowców rolniczych, w publicznym i komercyjnym doradztwie rolniczym, w jednostkach administracyjnych i gospodarczych (wiedza technologiczna i ekonomiczna), w instytucjach otoczenia rolniczego, jednostkach naukowych branży rolniczej i spożywczej.

Czas trwania

studia podyplomowe dwusemestralne

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3400 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1700 zł – opłata za 1 semestr

1700 zł – opłata za 2 semestr

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online