Profilaktyka psychopedagogiczna z elementami terapii

Kierunek: Pedagogika

Specjalność: Profilaktyka psychopedagogiczna z elementami terapii

Absolwent o specjalności Profilaktyka psychopedagogiczna z elementami terapii, po ukończeniu 3-letnich studiów licencjackich będzie posiadał wiedzę teoretyczną i empiryczną z zakresu pod-stawowych działów psychologii i profilaktyki psychopedagogicznej (psychologii ogólnej, rozwoju, społecznej, klinicznej, wychowawczej, różnic indywidualnych, komunikacji, terapii pedagogicznej).

Będzie posiadał podstawowe umiejętności praktyczne psychologiczne i pedagogiczne umożliwiające podejmowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych, prewencyjnych, w zakresie promocji zdrowia itp. uczestniczył aktywnie w tworzeniu, wspieraniu oraz realizacji programów profilaktycznych i terapeutycznych w obszarach wymagających interwencji psychopedagogicznej, umiał rozwijać zdolności do wzbogacania swojej wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki psychopedagogicznej oraz doskonalić swoje kompetencje w tej dziedzinie.

Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata może być zatrudniony w placówkach typu: ośrodki wychowawcze, ośrodki terapii zajęciowej, ośrodki psychoprofilaktyki środowiskowej, młodzieżowe ośrodki adaptacji społecznej, świetlice terapeutyczne -pogotowia opiekuńcze, ośrodki dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, domy pomocy społecznej, szpitale.