Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Adresaci studiów

Celem studiów podyplomowych Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wiedzy dotyczącej ogólnych zasad prawa pracy, podstaw prawnych nawiązania, rozwiązania oraz ustania stosunku pracy, praw i obowiązków stron stosunku pracy, dokumentacji pracowniczej, ochrony danych pracowniczych w aspekcie ochrony RODO, czasu pracy, urlopów pracowniczych, wynagrodzeń, urlopowania pracowników, ochrony rodzicielstwa i macierzyństwa oraz odpowiedzialności pracowniczej w tym odpowiedzialności za powierzone pracownikom mienie oraz eliminowanie zachowań sprzecznych z wymogami prawa i przewidywanie konsekwencji takich zachowań.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • ochrona pracy
 • źródła i zasady prawa pracy
 •  podatki w systemie płac
 • system ubezpieczeń społecznych
 • wynagrodzenie za pracę i jego ochrona oraz inne świadczenia
 • związki zawodowe i układy zbiorowe pracy;
 • dokumentacja kadrowa i stosunek pracy
 • wybrane zagadnienia z psychologii pracy
 • konflikty i ich rozwiązywanie
 • organy nadzoru państwowego i społecznego nad przestrzeganiem przepisów o ochronie pracy
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w UE
 • czas pracy i urlopy
 • dochodzenie roszczeń – pracodawca i pracownik przed sądem pracy
 • obsługa programów kadrowo-płacowych: program PŁATNIK
 • obsługa programów kadrowo-płacowych: program Comarch ERP OPTIMA

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci, którzy ukończą ten kierunek studiów będą przygotowani do obsługi kadr i płac, będą mogli podjąć pracę na samodzielnym stanowisku, związanym z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznym, w sektorze prywatnym oraz publicznych służbach zatrudnienia, np. urzędach administracji państwowej i samorządowej.

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online