Świętokrzyska Szkoła Wyższa zaprasza na studia „Praca socjalna”

Oferowane kierunki studiów:
● Asystent osoby niepełnosprawnej
● Asystent rodziny
● Streetworker

Tryb studiów:
• niestacjonarne; zdalne i hybrydowe; zajęcia realizowane w soboty i niedziele
• stacjonarne; zdalne i hybrydowe; zajęcia realizowane w soboty i niedziele

Koszty nauki:
● jednorazowa opłata rekrutacyjna- 85zł;
● wpisowe na studia- 200zł (PROMOCJA!! do 15.09 wpisowe za 0zł!);
● czesne dla I roku: 3300zł (płatne w 10-ciu ratach)- niestacjonarne/ 3400zł (płatne w 10-ciu ratach)- stacjonarne

UWAGA!
Nie pobieramy dodatkowych opłat za:
● sesje egzaminacyjne
● zaliczenia i egzaminy poprawkowe, komisyjne
● zaświadczenia

Wymagane dokumenty:
● świadectwo dojrzałości (oryginał do wglądu) + kserokopia
● świadectwo ukończenia szkoły (oryginał do wglądu) + kserokopia
● 3 zdjęcia (fotografie kandydata zgodne w wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
Stypendia: możliwość korzystania ze stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz po zaliczeniu I roku ze stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Zapewniamy także pomoc w odbyciu atrakcyjnych praktyk zawodowych oraz umożliwiamy wyjazdy i realizowanie edukacji za granicą we współpracy z programem Erasmus. Nie musisz mieć najlepszych wyników w nauce, ani płynnie posługiwać się językiem angielskim- dostosujemy wyjazd do Twoich potrzeb.