Poradnik krok po kroku

ERASMUS+ krok po kroku praktyki

Pracownik Biura Erasmus+ wspólnie ze studentem z chęcią opracuje program praktyk.

W przeszłości udało nam się sfinansować wyjazdy wszystkich kandydatów (co nie gwarantuje że w przyszłości też tak będzie) jeśli zgłosili się odpowiednio wcześnie. TO NIE JEST OFERTA TYLKO DLA NAJLEPSZYCH!! To oferta dla wszystkich studentów, którzy chcą przełamać barierę językową, poznać świat, stać się bardziej otwartą i odważną, podejmującą wyzwania i rozwiązującą problemy osobą.

1. Student zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus+ musi spełniać następujące kryteria formalne: być zarejestrowany jako student studiów pierwszego, lub drugiego stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich, lub jako słuchacz studiów doktoranckich w uczelni będącej stroną niniejszej umowy przez cały czas trwania pobytu na stypendium. Na wyjazd może zostać zakwalifikowany absolwent pod warunkiem aplikacji w czasie studiów. Praktyka musi się rozpocząć i zakończyć do 12 miesięcy po zakończeniu studiów
2. Pobyt studenta (wyjazd na praktykę) w instytucji partnerskiej -w przedsiębiorstwie – nie może być krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy
3. Stypendium Programu Erasmus+ przyznaje się w celu odbycia praktyki związanej z kierunkiem kształcenia studenta. Praktyka może być praktyką obowiązkową lub nieobowiązkową (z punktu widzenia programu kształcenia), ale zawsze musi gwarantować możliwość nabycia kompetencji związanych z kierunkiem kształcenia w uczelni macierzystej. Stopień korelacji z praktyką obowiązkowo jest uzgadniany z Kierunkowym Koordynatorem Praktyk, aby przed wyjazdem uzgodnić poziom uznania i procent zaliczenia praktyk kierunkowych.
4. Wyjazd stypendialny w programie Erasmus+ na praktykę wymaga podjęcia pracy w pełnym wymiarze godzin, i jest to zależne od obu stron oraz regulacji lokalnych.
5. W procesie rekrutacji studentów na wyjazdy uczelnia weźmie pod uwagę osiągnięcia studenta (wyniki w nauce), poziom znajomości języka obcego oraz kolejność zgłoszeń.
6. Każdy student zakwalifikowany na wyjazd powinien mieć zagwarantowane pełne zaliczenie okresu/ praktyki zrealizowanej w instytucji przyjmującej i uznanie go za równoważny z okresem praktyki w uczelni macierzystej, pod warunkiem zaakceptowanej korelacji z programem nauczania przez Kierunkowy Koordynator Praktyk.
7. Dla każdego wyjeżdżającego w programie Erasmus+ studenta zostanie uzgodniony przed wyjazdem indywidualny program praktyki do zrealizowania w instytucji przyjmującej w formie dokumentu Porozumienie o programie praktyki (Training Agreement, TA), podpisany przez trzy strony: uczelnię macierzystą (Koordynator Erasmus w imieniu Uczelni), instytucję przyjmującą i studenta.
8. Wszystkie zmiany wprowadzane do TA przez którąkolwiek ze stron wymagają potwierdzenia na piśmie.
9. Jeżeli praktyka nie jest integralną częścią studiów w uczelni macierzystej, i jest praktyką fakultatywną, uczelnia powinna zadbać by co najmniej odnotować fakt jej realizacji w suplemencie do dyplomu.
10. Student na koniec praktyki otrzyma z instytucji przyjmującej potwierdzenie zrealizowania założeń programowych praktyki z jej oceną wystawioną przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej oraz – jeżeli do TR nie został wpisany okres pobytu – pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu studenta w tej instytucji.
11. Wypłata stypendiów krajowych (np. socjalne, za wyniki w nauce, inne), do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej lub praktyce.
12. Z każdym studentem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa.
13. Każdy student wyjeżdżający w programie Erasmus+ otrzyma Kartę Studenta Erasmus+. Karta Studenta Erasmus jest także dostępna na stronie : https://erasmusplus.org.pl/brepo/panel_repo_files/2021/10/13/6vttfp/erasmus-student-charter-oct21-en.pdf
14. Przekazanie stypendium studentowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez studenta wszystkich warunków umowy i dostarczenia wymaganych dokumentów.
15. Student nie będący obywatelem krajów UE jest zobowiązany zalegalizować swój pobyt w kraju docelowym. Wiza studencka, karta pobytu.
16. Wypłata raty zaliczkowej zgodnie z umową finansową punkt 4.1 jest uzależniona od udokumentowania dla Uczelni wysyłającej legalizacji pobytu w kraju mobilności zgodnie z zasadami finansowania wyjazdów oraz posiadania ważnego ubezpieczenia.
17. Uczelnia sugeruje, nie zmusza, aby student był ubezpieczony (koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w instytucji partnerskiej. Student zobowiązany jest poprawnie wypełnić odpowiednie rubryki w Training Programe i wypełnić czy jest wymagane/czy jest zapewnione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, co jest szczególnie istotne w przypadku wyjazdów studentów na praktykę. W programie praktyk musi być jasno określone czy student ma ubezpieczenie OC.
18. Po powrocie z instytucji przyjmującej student jest zobowiązany wypełnić Ankietę Stypendysty Erasmus+ według wzoru ogłoszonego przez Narodową Agencję w systemie ankiet on-line.

Każdy student wyjeżdzający na wyjazd o długości ponad 2 miesiące jest zobowiązany do zrobienia jednego testu przed wyjazdem, i jednego po powrocie.
Jest to opisane w umowie finansowej.

Link do portalu z testami i kursami:
https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-overview.php?title=learn-the-basics-of-22-languages-with-the-online-language-support

 

Przydatne linki