Pedagogika specjalna – pedagogika leczniczo-terapeutyczna

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
 • Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Metodyka nauczania, wychowania i opieki w podmiotach leczniczych i w nauczaniu indywidualnym
 • Prawne podstawy kształcenia uczniów z chorobą przewlekłą oraz uczniów z  niepełnosprawnością ruchową,
 • Wybrane problemy opieki paliatywnej i pracy hospicyjnej
 • Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo
 • Diagnoza i terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się
 • Pedagogika terapeutyczna i paliatywna
 • Biomedyczne i psychospołeczne aspekty wybranych chorób przewlekłych
 • Rewalidacja dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu
 • Pedagogika lecznicza i technologia informacyjna w pedagogice leczniczej
 • Trening umiejętności opiekuńczo- wychowawczych
 • Podstawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym
 • Etyczne aspekty pracy w pedagogice leczniczej

Uzyskane kwalifikacje

Studia z zakresu Pedagogiki Specjalnej – Pedagogika leczniczo-terapeutyczna przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą chorymi, w tym przewlekle chorymi, w jednostkach oświatowych zorganizowanych w podmiotach leczniczych.

Celem studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki leczniczo-terapeutycznej jest przygotowanie kadry do pracy w przedszkolach i szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych (nauczycieli przedmiotowych do nauczania w szkołach przyszpitalnych, pedagogów do pracy w roli wychowawcy w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych). Absolwenci uzyskują uprawnienia do nauczania w klasach integracyjnych, szkołach sanatoryjnych i przyszpitalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz do pracy w zakresie wczesnej interwencji wobec dzieci z przewlekłą chorobą somatyczną i niepełnosprawnością ruchową.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450)

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

475 godzin dydaktycznych + 180 godzin praktyka

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1300 zł – opłata za 1 semestr

1300 zł – opłata za 2 semestr

1300 zł – opłata za 3 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online