Pedagogika specjalna – edukacja integracyjna i włączająca

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, wykształcenie wyższe (minimum licencjackie) a także dla nauczycieli wszystkich kierunków, rodziców pedagogów, wychowawców praz pracowników wszelakich placówek wspomagających dla osób niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie czy zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii
 • Podstawy psychologii dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Wspomagające i alternatywne metody komunikacji
 • Podstawy języka migowego
 • Psychologia wychowawcza
 • Teoretyczne podstawy edukacji integracyjnej i włączającej
 • Modele edukacji integracyjnej i włączającej w Polsce i na świecie
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
 • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami narządu słuchu
 • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami narządu wzroku
 • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z chorobą przewlekłą
 • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym
 • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami zachowania i emocji
 • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami narządu ruchu
 • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami komunikacji i sprawności językowej
 • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi i wyznaniowymi
 • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem zdolnym
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej wobec osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 • Prawne aspekty edukacji i rehabilitacji osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 • Diagnoza i wspomaganie rodziny z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 • Współczesne zagrożenia rozwoju osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Projektowanie programów psychoedukacyjnych z elementami socjoterapii
 • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dziecku/uczniowi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 • Diagnoza edukacyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci nabywają kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela edukacji włączającej w przedszkolach, szkołach, jak i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych. Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje w zakresie edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach podstawowych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwenta studiów magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół, w tym pracy nauczyciela wspomagającego.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.u. 2019 poz. 1450) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży nie-pełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017, poz.1578 ze zm.).

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

280 godzin dydaktycznych + 100 godzin praktyk

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym (650 zł x 6 rat)

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online