Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

adresaci_

Adresaci studiów

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza to specjalność studiów licencjackich z zakresu nauk pedagogicznych. Jest to obszar nauki, który skupia się na zagadnieniach związanych z opieką i wychowaniem osób w różnych grupach wiekowych, w szczególności dzieci i młodzieży. Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę z zakresu teorii i praktyki pedagogicznej, która pozwala na efektywne wspieranie rozwoju jednostek oraz podejmowanie działań opiekuńczych i wychowawczych.

program studiow

Program studiów

Główne zagadnienia omawiane na tej specjalności to:

  1. Teorie wychowania: Studenci poznają różne teorie dotyczące rozwoju człowieka i procesu wychowania. Rozumienie tych teorii jest kluczowe dla podejmowania odpowiednich działań pedagogicznych.
  2. Psychologia rozwoju: Skupia się na poznaniu zmian i przemian, jakim podlega jednostka na różnych etapach życia. Dzięki temu studenci są w stanie lepiej zrozumieć potrzeby i zachowania osób, którymi się zajmują.
  3. Metody pracy pedagogicznej: Uczestnicy studiów uczą się, jak planować i realizować działania wychowawcze i opiekuńcze, dostosowane do potrzeb i możliwości danej grupy wiekowej.
  4. Problemy społeczne i edukacyjne: Omawia się kwestie związane z edukacją i funkcjonowaniem jednostek w różnych kontekstach społecznych, a także problemy, z jakimi mogą się spotykać podopieczni.
  5. Pedagogika resocjalizacyjna: Specjalność skupia się również na problematyce resocjalizacji, czyli procesie reintegracji osób mających trudności w funkcjonowaniu społecznym.
  6. Współpraca z rodziną i instytucjami: Studenci uczą się współpracować z rodzinami podopiecznych oraz różnymi instytucjami, takimi jak szkoły, placówki opiekuńcze czy ośrodki pomocy społecznej.
  7. Pedagogika specjalna: Specjalizacja ta często obejmuje zagadnienia związane z edukacją osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wspieraniem ich rozwoju.
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci tej specjalności mogą pracować jako pedagodzy, opiekunowie, wychowawcy, koordynatorzy programów resocjalizacyjnych, a także jako specjaliści ds. pomocy społecznej czy edukacji w różnego rodzaju instytucjach, szkołach, przedszkolach, placówkach opiekuńczych oraz organizacjach pozarządowych. Mają oni za zadanie wspierać rozwój swoich podopiecznych, stwarzając im odpowiednie warunki do nauki, rozwoju i spełniania się w życiu społecznym.

Tryb

Tryb studiów

● stacjonarne
● niestacjonarne (prowadzone online lub hybrydowo – zajęcia realizowane w piątki, soboty i niedziele)

koszt

Koszty nauki

● jednorazowa opłata rekrutacyjna – 85zł
● wpisowe na studia – 200zł
● czesne na studiach niestacjonarnych – 3400 zł (wpłata w 10. ratach po 340 zł)
● czesne na studiach stacjonarnych – 3400 zł (wpłata w 10. ratach po 340 zł)

uwaga

UWAGA!

Nie pobieramy dodatkowych opłat za:
● sesje egzaminacyjne
● zaliczenia i egzaminy poprawkowe, komisyjne
● zaświadczenia

program studiow

Wymagane dokumenty

● świadectwo dojrzałości (oryginał do wglądu) + kserokopia
● świadectwo ukończenia szkoły (oryginał do wglądu) + kserokopia
● 3 zdjęcia (fotografie kandydata zgodne w wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)

uwaga

Stypendia

możliwość korzystania ze stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz po zaliczeniu I roku ze stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Zapewniamy także pomoc w odbyciu atrakcyjnych praktyk zawodowych oraz umożliwiamy wyjazdy i realizowanie edukacji za granicą we współpracy z programem Erasmus. Nie musisz mieć najlepszych wyników w nauce, ani płynnie posługiwać się językiem angielskim- dostosujemy wyjazd do Twoich potrzeb.

Zapraszamy! Studiuj z Nami!