Wychowanie resocjalizujące

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zapewniające szerokie możliwości pracy zawodowej: uzyskują uprawnienia pedagogiczne w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz możliwość wykonywania zawodu kuratora sądowego.

2 semestry – 360 godzin

Zagadnienia zawarte w programie studiów podyplomowych na kierunku Wychowanie resocjalizujące:

 • Współczesne systemy w resocjalizacji
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Diagnostyka resocjalizacyjna i penitencjarna
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej z wykorzystaniem technologii informacyjnej
 • Profilaktyka niedostosowania społecznego
 • Terapia pedagogiczna
 • Zarys historii resocjalizacji
 • Problematyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży
 • Praca z rodziną w sytuacji kryzysowej
 • Instytucje opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne
 • Prawne podstawy resocjalizacji
 • Elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • Elementy patologii społecznej – zagrożenia społeczne i cywilizacyjne
 • Komunikacja interpersonalna
 • Mediacje i negocjacje w resocjalizacji
 • Problematyka wypalenia zawodowego
 • Wizyty studyjne w placówkach resocjalizacyjnych
 • Pedagogiczne konteksty komunikacji
 • Sytuacje wychowawcze w toku zajęć resocjalizacyjnych
 • Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II

Uruchomienie kierunku studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej ilości słuchaczy na danym kierunku.