Pedagogika specjalna – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia magisterskie lub zawodowe (licencjat) z przygotowaniem pedagogicznym, głównie nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni, zainteresowani zdobyciem dodatkowych kwalifikacji.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Podstawy neuropsychologii
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
 • Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC)
 • Diagnoza i terapia dysleksji
 • Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka
 • Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu
 • Metodyka edukacji bazalnej
 • Metodyka stymulacji i integracji sensorycznej
 • Trening umiejętności społecznych
 • Metody i techniki terapii pedagogicznej
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Dziecięce zaburzenia emocjonalne i adaptacyjne
 • Deficyty sensoryczne u dzieci
 • Dyspraksja i inne zaburzenia rozwou funkcji motorycznych u dzieci
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Zaburzenia odżywiania
 • Tiki i zaburzenia obsesyjno- kompulsywne u dzieci
 • Psychospołeczne aspekty rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami
 • Mózgowe porażenie dziecięce i epilepsja
 • Problemy kształcenia dzieci niepełnosprawnych z zaburzeniami rozwojowymi
 • Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent może być zatrudniony w placówkach edukacyjnych, opiekuńczych, pomocy społecznej, zakładach opieki zdrowotnej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy dostosownych do jego potrzeb. Studia przygotowują do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego w wieku 0-7 lat oraz z trudnościami w rozwoju w wieku wczesnoszkolnym (7-10 lat). Słuchacz nabędzie umiejętności w zakresie rozpoznawania zaburzeń w rozwoju dziecka oraz opracowywania i realizowania z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka.

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

540 godzin dydaktycznych + 180 godzin praktyka

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1300 zł – opłata za 1 semestr

1300 zł – opłata za 2 semestr

1300 zł – opłata za 3 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online