Wiedza o kulturze

Adresaci studiów

Adresatami są w szczególności absolwenci studiów magisterskich i licencjackich kierunków nauczycielskich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania przedmiotu Wiedza o kulturze oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Antropologia kulturowa
 • Regionalizm w kulturze
 • Metodyka nauczania wiedzy o kulturze
 • Metodyka nauczania wiedzy o kulturze z wykorzystaniem technologii informacyjnej
 • Retoryka
 • Media w kulturze
 • Podstawy wiedzy o filmie
 • Podstawy wiedzy o teatrze
 • Warsztaty teatralne
 • Wybrane problemy historii i teorii muzyki
 • Wiedza o sztukach plastycznych
 • Warsztaty plastyczne
 • Organizacja projektów badawczych
 • Prawne aspekty ochrony dóbr kultury
 • Wycieczki edukacyjne
 • Teoria i socjologia kultury
 • Etyka zawodu nauczyciela

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent studiów podyplomowych może podjąć pracę jako nauczyciel przedmiotu „Wiedza o kulturze” we wszystkich typach szkół.

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

390 godzin dydaktycznych + 150 godzin praktyka

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1300 zł – opłata za 1 semestr

1300 zł – opłata za 2 semestr

1300 zł – opłata za 3 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

 

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online