Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

Adresaci studiów

Studia przeznaczone dla nauczycieli oraz innych osób z wykształceniem wyższym, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Podstawy prawne pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Zasady udzielania i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Badania i działania diagnostyczne uczniów, wychowanków
 • Diagnoza sytuacji wychowawczych w szkole, placówce
 • Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży
 • Zaburzenia rozwojowe, zaburzenia zachowania
 • Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, wychowanków
 • Działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych
 • Współpraca z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Poradnictwo młodzieżowe i rodzinne
 • Dydaktyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Instytucje opiekuńczo-wychowawcze

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent uzyska kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-pedagoga w szkołach i placówkach oświatowych oraz stanowiska wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

420 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyka

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1300 zł – opłata za 1 semestr

1300 zł – opłata za 2 semestr

1300 zł – opłata za 3 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online