Pedagogika specjalna – Logopedia

Adresaci studiów

Absolwenci studiów wyższych (studiów I, II stopnia; jednolitych studiów magisterskich), którzy ukończyli dowolne specjalności z obszaru nauk humanistycznych, kierunków medycznych i nauk o zdrowiu, pedagogiki, psychologii, filologii, fizjoterapii.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego
 • Podstawy neuropsychologii
 • Mózgowe mechanizmy mowy
 • Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
 • Zaburzenia głosu i mowy
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
 • Podstawy audiologii i foniatrii
 • Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu
 • Współczesne metody badania narządu mowy i słuchu
 • Logorytmika i logopedia artystyczna
 • Diagnoza i terapia dysleksji
 • Profilaktyka logopedyczna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC)
 • Zaburzenia mowy u dorosłych
 • Diagnoza logopedyczna
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Metodyka terapii logopedycznej
 • Metodyka wychowania słuchowego
 • Terapia zaburzeń płynności mówienia
 • Podstawy języka migowego

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent Studiów Podyplomowych posiadający Przygotowanie Pedagogiczne uzyska kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-logopedy. Osoba nieposiadająca Przygotowania Pedagogicznego uzyska kwalifikacje logopedy-specjalisty.

Czas trwania

studia podyplomowe czterosemestralne – 16 miesięcy

600 godzin dydaktycznych + 180 godzin praktyk

Koszt

100 zł  –  wpisowe

4400 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1100 zł – opłata za 1 semestr

1100 zł – opłata za 2 semestr

1100 zł – opłata za 3 semestr

1100 zł – opłata za 4  semestr

Uwagi

Na Studia Podyplomowe zostają przyjęte osoby, które wraz z dokumentami rekrutacyjnymi dostarczą zaświadczenia:

-zaświadczenie od lekarza audiologa, foniatry lub laryngologa, który wykluczy nieprawidłowości anatomiczne;
-zaświadczenie od logopedy mającego uprawnienia do prowadzenia terapii, wad wymowy osób dorosłych, który potwierdzi, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online