Geografia

Adresaci studiów

Studia przeznaczone dla nauczycieli oraz innych osób z wykształceniem wyższym, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne, a nie posiadają kwalifikacji do prowadzenia zajęć z geografii.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Psychologia uczenia się dzieci
 • Podstawy dydaktyki
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Podstawy diagnozy pedagogicznej
 • Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Geografia społeczno-ekonomiczna I- geografia ekonomiczna i polityczna
 • Geografia społeczno – ekonomiczna II – geografia ludności, geografia osadnictwa, geografia turyzmu
 • Geografia fizyczna I – geomorfologia, gleboznawstwo i geografia gleb
 • Geografia fizyczna II – hydrologia, meteorologia i klimatologia
 • Metodyka nauczania geografii w klasach IV-VIII
 • Metodyka nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych w zakresie nauczania geografii, do potrzeb dziecka z zaburzeniami uczenia się
 • Geologia
 • Geografia regionalna z elementami geografii kultur
 • Podstawy ochrony i kształtowania środowiska
 • Geograficzne podstawy gospodarki przestrzennej
 • Geografia krajobrazu
 • Kartografia i topografia
 • Teledetekcja i GIS
 • Astronomiczne podstawy geografii

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent studiów podyplomowych może podjąć pracę jako nauczyciel przedmiotu „Geografia” we wszystkich typach szkół.

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

425 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyk

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1300 zł – opłata za 1 semestr

1300 zł – opłata za 2 semestr

1300 zł – opłata za 3 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online