Etyka

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni wszystkich specjalności, którzy chcą  poszerzyć swoją wiedzę.
Skierowane są dla nauczycieli chcących zyskać uprawnienia do uczenia w różnych formach (ścieżki edukacyjne, przedmioty nauczania) zajęć z filozofii, wiedzy o kulturze lub etyki.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Podstawy dydaktyki.
 • Emisja głosu.
 • Etyka zawodu nauczyciela.
 • Technologie informacyjne w edukacji.
 • Etyka ogólna.
 • Bioetyka.
 • Dydaktyka nauczania etyki w szkole podstawowej.
 • Dydaktyka nauczania etyki w szkole ponadpodstawowej.
 • Neuroetyka.
 • Człowiek w sferze godności osoby (etyka społeczna).
 • Człowiek w sferze wartości gospodarczych (etyka biznesu).
 • Synejdezjologia – nauka o sumieniu.
 • Dydaktyka multimedialna etyki.
 • Etyka życia seksualnego.
 • Historia etyki.
 • Prawa dziecka.
 • Człowiek w perspektywie szczęścia.
 • Etyka normatywna.
 • Trening antydyskryminacyjny.

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje niezbędne do nauczania lub do prowadzenia zajęć z etyki na wszystkich poziomach edukacji.

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

430 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyk

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym (650 zł x 6 rat)

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online