Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

Adresaci studiów

Studia przeznaczone dla nauczycieli oraz innych osób, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne, a nie posiadają kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotów muzyka, plastyka.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Podstawy wiedzy o muzyce
 • Psychopedagogika twórczości
 • Dydaktyka nauczania muzyki w klasach IV-VIII
 • Dydaktyka nauczania plastyki w klasach IV-VIII
 • Podstawy wiedzy o sztuce
 • Dydaktyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z muzyki
 • Nowoczesne techniki nauczania muzyki
 • Instrumenty szkolne
 • Podstawy dyrygowania
 • Metody i formy muzykoterapii
 • Metody i formy arteterapii (plastyka)
 • Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z plastyki
 • Emisja głosu w śpiewie

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent może być zatrudniony jako nauczyciel plastyki i/lub muzyki. Posiadane kwalifikacje predysponują go również do pracy w placówkach kulturalno-oświatowych, ośrodkach oświatowo-wychowawczych, świetlicach, do prowadzenia kół zainteresowań w zakresie plastyki i muzyki, do prowadzenia własnej działalności artystycznej.

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

400 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyk

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1300 zł – opłata za 1 semestr

1300 zł – opłata za 2 semestr

1300 zł – opłata za 3 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.

Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów. Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online