Edukacja dla bezpieczeństwa

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla:

 • absolwentów studiów wyższych, posiadających przygotowanie pedagogiczne;
 • pracowników oświaty, którzy są zainteresowani funkcją nauczyciela przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa;
 • nauczycieli – wychowawców klas szkolnych i innych placówek oświatowo-wychowawczych oraz opiekuńczych, w których występuje prawdopodobieństwo zagrożenia bezpieczeństwa;
 • pracowników władz oświatowych i samorządowych, a także funkcjonariuszy służb publicznych, w których gestii znajduje się problematyka edukacji dla bezpieczeństwa / bezpieczeństwa szkolnego.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Podstawy dydaktyki.
 • Emisja głosu.
 • Etyka zawodu nauczyciela.
 • Technologie informacyjne w edukacji.
 • Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła, formy występowania.
 • Zagrożenia czasu kryzysu militarnego i wojny, ich źródła i formy występowania.
 • Dydaktyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej.
 • Dydaktyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole ponadpodstawowej.
 • Przygotowanie do działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (wypadków masowych i katastrof).
 • Systemy obronności Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Ratownictwo.
 • Pierwsza pomoc medyczna.
 • Psychologiczna rola jednostki w kształtowaniu bezpieczeństwa własnego i społecznego.
 • Rodzaje sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ich charakterystyka i przeznaczenie.
 • Ochrona ludności i obrona cywilna.
 • Międzynarodowe prawo humanitarne oraz wybrane zagadnienia dotyczące zachowania w sytuacjach zagrożenia.
 • Strzelectwo sportowe i bieg na orientację.
 • Podstawy planowania i organizowania działań.
 • Terenoznawstwo.
 • Przeciwdziałanie przemocy w szkole.
 • Prawa człowieka w czasie wojny i pokoju.
 • Służba wojskowa.
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych.
 • Problematyka uzależnień.

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent studiów podyplomowych może podjąć pracę jako nauczyciel przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

480 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyk

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym (650 zł x 6 rat)

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Absolwent kierunku ma możliwość przystąpienia do szkolenia  IPP – INSTRUKTOR PIERWSZEJ POMOCY.

Kurs umożliwia zdobycie umiejętności oraz uprawnień do samodzielnego prowadzenia zajęć z zakresu pierwszej pomocy.

Szkolenie obejmuje zarówno zagadnienia teoretyczne jak i ćwiczenia praktyczne.

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym składającym  się z 30 pytań testowych ułożonych przez zespół ekspertów Ministerstwa Zdrowia oraz  egzaminem praktycznym, który obejmuje wykonanie określonych zadań na  3 stacjach o różnej tematyce.

Uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje zaświadczenie zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.

– 10% zniżki dla Słuchaczy ISP ANDRAGO-CENTRUM!

Szczegółowe informacje oraz zapisy pod nr tel. 535 606 014 / 730 207 730

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online