Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii

Adresaci studiów

Kierunek jest szczególnie skierowany do osób, które ukończyły studia podyplomowe z zakresu logopedii lub aktualnie są w ich trakcie.
Celem studiów jest wyposażenie studentów w wiedzę niezbędną do uzyskania specjalizacji w zakresie neurologopedii oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy i terapii osób z zaburzeniami mowy.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Wstęp do neurologopedii
 • Wprowadzenie do neurologii
 • Neuroanatomia z neurofizjologią
 • Biologiczne, psychiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju człowieka
 • Elementy foniatrii i audioligii
 • Choroby neurologiczne o podłożu metabolicznym
 • Anatomia i fizjologia narządów mowy, głosu i słuchu
 • Podstawy diagnostyki neurologopedycznej
 • Zaburzenia rozwoju psychicznego u dzieci i młodzieży
 • Neurologiczne aspekty starzenia
 • Afazja i dyzartria jako objawy neurologiczne
 • Zaburzenia słuchu i równowagi.
 • Zaburzenia narządu głosu.
 • Neurolingwistyczne podstawy neurologopedii.
 • Psychologia kliniczna (psychozy, nerwice, zaburzenia osobowości)
 • Schizofazja u osób dorosłych
 • Specyficzne zaburzenia mowy u dzieci i dorosłych chorych neurologicznie
 • Niespecyficzne zaburzenia mowy u chorych neurologicznie
 • Diagnoza i terapia dysartrii u dzieci i dorosłych
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna osób jąkających się z innymi zaburzeniami płynności mówienia
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna zaburzeń autystycznych
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna w chorobach neurodegeneracyjnych
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami sprzężonymi
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna w chorobach genetycznych i rzadkich
 • Oligofazja – zaburzenia mowy niepełnosprawnych intelektualnie
 • Metodyka prowadzenia diagnozy i terapii dzieci i młodzieży
 • Metodyka prowadzenia diagnozy i terapii neurologopedycznej osób dorosłych z uszkodzeniami układu nerwowego
 • Terapia neurologopedyczna
 • Terapia integracji sensorycznej w neurologopedii

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci uzyskają uprawnienia do pracy w placówkach oświatowych – przedszkola i szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły: specjalne i  integracyjne, domy dziecka, ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, ośrodki prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka świetlice terapeutyczne;  służby zdrowia – szpitalne oddziały udarowe, neurologii, neurochirurgii, laryngologii, foniatrii, neonatologii i rehabilitacji; domy opieki społecznej, sanatoria,  poradnie logopedyczne w przychodniach specjalistycznych; poradnie przyszpitalne; ośrodki wczesnej interwencji; ośrodki rehabilitacyjne i  w praktyce prywatnej.

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1300 zł – opłata za 1 semestr

1300 zł – opłata za 2 semestr

1300 zł – opłata za 3 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online