Zarządzanie strategiczne w państwie

Adresaci studiów

Studia mają na celu kształcenie przyszłej kadry administracji publicznej (służby zagranicznej, służby cywilnej, służb specjalnych), dziennikarzy, naukowców, jak również pracowników firm komercyjnych
w zakresie zagadnień związanych z zarządzaniem strategicznymi działami państwa jakimi są gospodarka, obrona narodowa oraz bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wiedza zdobyta w trakcie nauki będzie przydatna do poszukiwania rozwiązań gwarantujących rozwój Rzeczypospolitej Polskiej na niwie ekonomicznej oraz międzynarodowej; pozwoli przewidywać decyzje, bądź skutki decyzji politycznych, perspektywy biznesowe itp. w innych krajach.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Nowe zarządzanie publiczne,
 • Zarządzanie strategiczne,
 • Odpowiedzialność menadżera w jednostce sektora finansów publicznych,
 • Zarządzanie jakością w administracji publicznej,
 • Negocjacje i mediacje zarządcze,
 • Prawo zamówień publicznych,
 • Zarządzanie projektami w administracji,
 • Nowoczesne metody organizacji pracy menedżerów w administracji publicznej,
 • Zarządzanie informacją i bezpieczeństwem informacji,
 • Etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych, korupcja i mobbing,
 • Trening menadżerski – standardy I narzędzia,
 • Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu,
 • Funkcjonowanie państwa w stanach zagrożenia bezpieczeństwa – rola menedżera,
 • Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne,
 • Kierowanie zespołem.

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci nabędą praktyczne umiejętności zarządzania strategicznego i operacyjnego, w warunkach występowania krytycznych dla funkcjonowania państwa problemów bezpieczeństwa tj.: umiejętność prowadzenia analizy strategicznej, rozpoznawania problemów bezpieczeństwa i tworzenia bazy informacyjnej na użytek planowanych działań, umiejętność projektowania celów działania, zwłaszcza w warunkach nieciągłości zarządzania, umiejętność planowania działań i struktur wykonawczych na użytek rozwiązywanych konkretnych problemów bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem planowania doraźnego, w sytuacjach nadzwyczajnych, nieuwzględnionych w istniejących, przygotowywanych uprzednio koncepcjach działania, zdolność do podejmowania decyzji w warunkach kryzysów systemowych z wykorzystaniem adekwatnych metod, technik i narzędzi, zdolność do współpracy i współdziałania w ramach zespołów problemowych, zdolność do poszukiwania nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań problemów, kreatywność w działaniu, nabycie nawyków stałego podnoszenia poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych ze względu na pełnione funkcje oraz realizowane cele i zadania.

Studia przygotowują do zajmowania stanowisk zarządczych w strukturach administracji państwowej oraz w służbach, inspekcjach i strażach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.

Czas trwania

studia podyplomowe dwusemestralne

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online