Zarządzanie służbami ratownictwa w sytuacjach kryzysowych

Adresaci studiów

Studia dedykowane tym wszystkim zainteresowanym problematyką zarządzania kryzysowego, w szczególności służbami ratownictwa, którzy rozważają pracę zarówno w administracji publicznej czy podmiotach niepublicznych, jak i w formacjach mundurowych, gdzie specyfika reagowania kryzysowego styka się regułami dowodzenia charakterystycznymi dla Policji czy wojska.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Socjologiczna analiza zjawisk społecznych
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Psychologiczna analiza człowieka w stanach kryzysowych i ratownictwa
 • Polityczne, społeczne i przyrodnicze determinanty zagrożeń
 • Logistyka w stanach kryzysowych i ratownictwie
 • Rodzaje zagrożeń, kryzysów i katastrof. Technika antykryzysowa
 • Problemy przywództwa i podejmowania decyzji w sytuacji kryzysowej
 • Służy publiczne a bezpieczeństwo państwa
 • Techniki multimedialne i komunikacja w stanach zagrożenia
 • Rola krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
 • Procedury ratownictwa medycznego na poziomie przedlekarskim
 • Bezpieczeństwo danych – urządzenia techniczne i służby

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w wydziałach zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach administracji rządowej i samorządowej; w komórkach reagowania kryzysowego (państwowa straż pożarna, policja, straż miejska); w ośrodku interwencji kryzysowej oraz w organizacjach pozarządowych, takich jak: grupy ratownictwa specjalistycznego PCK, ZHP, Wodne Pogotowie Ratunkowe, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ochotnicze straże pożarne. Mając na uwadze zdobyte efekty kształcenia może również podjąć pracę w siłach zbrojnych, policji, straży miejskiej, straży granicznej i innych służbach podległych MON i MSW.

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online