Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji państwowej i samorządowej

Adresaci studiów

Adresatami studiów są zarówno osoby pracujące w służbach mundurowych, instytucjach zarządzania kryzysowego oraz administracji rządowej i samorządowej, jak również wszyscy planujący podjęcie zatrudnienia w różnego typu instytucjach z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Analiza decyzyjna w zarządzaniu bezpieczeństwem
 • Analiza ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem
 • Bezpieczeństwo biznesu
 • Bezpieczeństwo imprez masowych
 • Bezpieczeństwo militarne i pozamilitarne państwa
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz ochrona informacji
 • Czynniki bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Organizacja i funkcjonowanie administracji samorządowej
 • Polska w systemie bezpieczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa Państwa
 • Przywództwo w zarządzaniu bezpieczeństwem
 • Psychologia sytuacji kryzysowych
 • Siły zbrojne RP
 • Służby bezpieczeństwa wewnętrznego oraz służby specjalne we współczesnych stosunkach międzynarodowych
 • Teorie i modele bezpieczeństwa państwa oraz społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa
 • Terroryzm i jego zwalczanie
 • Zarządzanie kryzysowe

Uzyskane kwalifikacje

Studia  na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji państwowej i samorządowej przygotują studentów do pracy w administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach związanych z obronnością i bezpieczeństwem powszechnym, a także w rządowych i samorządowych instytucjach zarządzania kryzysowego  i ochrony ludności; jako pracownicy cywilnych służb mundurowych,  kandydatów do służb mundurowych w takich resortach jak Policja, Wojsko Polskie, Straż Graniczna, Straż Miejska, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Centralne Biuro Śledcze, Służba Więzienna, Państwowa Straż Pożarna, jako menedżer bezpieczeństwa w strukturach bezpieczeństwa narodowego, oraz pracownik agencji detektywistycznych.

Czas trwania

studia podyplomowe dwusemestralne

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online