Odpowiedzialność prawna pracowników oświaty

Nazwa

Odpowiedzialność prawna pracowników oświaty

Forma prowadzenia zajęć

Warsztaty

Obszar tematyczny

Oferta dla pracowników oświaty

Poziom edukacyjny

Przedszkole, szkoła podstawowa,  szkoła ponadpodstawowa

Adresaci:

Dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy administracyjni jednostek oświatowych

Cele zajęć

Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu odpowiedzialności prawnej pracowników oświaty.

Opis

Warsztaty dotyczyć będą wiedzy z zakresu:

  1. Etyki zawodu nauczyciela/pracownika administracyjnego.
  2. Obowiązki nauczyciela wynikające z ustawy o systemie oświaty.
  3. Odpowiedzialność nauczyciela/pracownika administracyjnego oświaty wynikająca ze stosunku pracy.
  4. Odpowiedzialność dyscyplinarna, cywilna i karna nauczycieli/pracowników administracyjnych oświaty.
  5. Ochrona prawno-karna nauczycieli/pracowników administracyjnych oświaty.

Sposób realizacji

Warsztaty w siedzibie College Medyczny lub placówce wskazanej przez instytucję zamawiającą szkolenie.

Liczba godzin

12 godzin dydaktycznych

Cena