Kryminologia z elementami wiktymologii

Adresaci studiów

Studia dedykowane do funkcjonariuszy policji,  funkcjonariuszy więziennych, pracowników rządowych i samorządowych  komórek zajmujących się bezpieczeństwem, kuratorów, obrońców praw człowieka czy dziennikarzy.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Pojęcie i przedmiot kryminologii oraz wiktymologii,
 • Zagadnienie ustalania rozmiarów przestępczości rzeczywistej – przestępczość ujawniona (dane urzędowe), a metody badania przestępczości nieujawnionej,
 • Metody badawcze w wiktymologii,
 • Charakterystyka współczesnej przestępczości w Polsce na tle wybranych krajów w świetle wyników międzynarodowych badań ofiar przestępstw i międzynarodowych statystyk przestępczości,
 • Wybrane teorie kryminologiczne i wiktymologiczne,
 • Przestępczość nieletnich,
 • Przestępczość seksualna,
 • Przestępczość w więzieniach i innych instytucjach zamkniętych,
 • Zjawisko prostytucji i pornografii,
 • Ofiary przemocy domowej,
 • Dziecko i kobieta ofiarą przestępstwa,
 • Osoba niepełnosprawna ofiarą przestępstwa,
 • Rola organizacji pozarządowych w zwalczaniu i zapobieganiu przestępczości i wiktymizacji.

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent  nabędzie  wiedzę  pozwalającą  zrozumieć  zjawiska  społeczne – zwłaszcza  te, określone jako kryminalne, związane z przestępczością. Będzie miał rozszerzoną wiedzę zarówno o prawie karnym, prawie policyjnym i innych służb mundurowych, jak również o biologicznych i psychologicznych podstawach  funkcjonowania  człowieka  i  mechanizmach  jego  zachowań, a także o kryminologii, wiktymologii  i polityce  kryminalnej. Pozna również  metody pomiaru i analizy  zjawiska przestępczości .Absolwent  posiądzie umiejętność pracy z indywidualnym  przypadkiem – zbierania  informacji,  ich weryfikacji, prowadzenia rozmowy i przygotowania planu naprawczego lub interwencyjnego.

Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry dla potrzeb policji, służby więziennej, straży granicznej,  kurateli  sądowej,  pracowników  ośrodków  socjoterapeutycznych,  zwalczania  przestępczości wśród  adolescentów  i  osób dorosłych  oraz  innych  zjawisk  patologicznych,  resocjalizacji;  kształcenie umiejętności  prospołecznych  potrzebnych  w  pracy  z  jednostką  oraz  grupą,  profilaktyka  zaburzeń  w funkcjonowaniu społecznym (środowisko rówieśnicze, rodzina).

Czas trwania

studia podyplomowe dwusemestralne

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online