Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier

Adresaci studiów

Absolwenci studiów podyplomowych kierunku Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności umożliwiające pełnienie ról zawodowych związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym w systemie oświaty i w instytucjach rynku pracy.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Rynek pracy w Polsce i krajach UE.
 • Rynek pracy – analiza, wykorzystywanie danych.
 • Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, zwalnianych i niepełnosprawnych.
 • Umiejętności osobiste, kompetencje, etyka doradcy zawodowego.
 • Podstawy psychologii rozwojowej i uczenia się.
 • Zarządzanie personelem, budowanie zespołu, ścieżki kariery.
 • Metody rekrutacji i selekcji, narzędzia, aplikacje.
 • Coaching jako metoda rozwoju.
 • Audyt Kariery. Zmiany zachowań.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach.
 • Narzędzia informatyczne w pracy doradcy.
 • Techniki i metody pracy coacha kariery. Sesja coachingowa.
 • Indywidualna diagnoza. Testy psychologiczne.
 • Metodyka pracy doradcy zawodowego.
 • Metodyka orientacji i poradnictwa zawodowego i szkolnego
 • Warsztat pracy doradcy edukacyjno-zawodowego.
 • Metody pracy z grupą.
 • Współpraca z dzieckiem, nauczycielami, rodzicami.
 • Negocjacje, mediacje, techniki NLP.
 • Superwizja w doradztwie zawodowym.

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci zyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu funkcjonowania profesjonalnego modelu doradcy zawodowego, regulacji prawnych co do kwalifikacji zawodowych, zmian w zawodzie doradcy zawodowego,  metod i technik pracy z grupą, obszaru motywowania, komunikacji, coachingu i negocjacji. Nabędą umiejętności stosowania poznanych narzędzi doradczych, coachingu oraz komunikacji w praktyce. Pozyskają także kompetencje budowania relacji i kształtowania współpracy z klientem.

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

440 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyka

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1300 zł – opłata za 1 semestr

1300 zł – opłata za 2 semestr

1300 zł – opłata za 3 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online