Administrowanie systemami bezpieczeństwa

Adresaci studiów

Studia są adresowane do absolwentów studiów magisterskich i licencjackich wszystkich kierunków. Program studiów kierowany jest w szczególności do osób pełniących lub kandydujących do pełnienia różnych funkcji w instytucjach i jednostkach organizacyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, przy czym wiedza i umiejętności nabywane w czasie studiów mogą okazać się przydatne nie tylko dla osób pełniących funkcje w instytucjach publicznych, ale również dla tych osób, które odpowiedzialne są za funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa w strukturach podmiotów prywatnych oraz wszystkich zainteresowanych współczesnymi metodami zarządzania bezpieczeństwem.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Teoria bezpieczeństwa
 • Strategie bezpieczeństwa wewnętrznego
 • System zarządzania bezpieczeństwem
 • Służby, inspekcje i straże w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Pozarządowe formy bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Ochrona informacji
 • Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Ochrona ludności i mienia
 • Ochrona infrastruktury krytycznej
 • Ochrona dóbr kultury
 • Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych
 • Przeciwdziałanie awariom przemysłowym
 • Prawo antykorupcyjne
 • Bezpieczeństwo w transporcie
 • Komunikacja w sytuacjach kryzysowych

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci studiów posiadają pogłębioną, specjalistyczną wiedzę o funkcjonowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem w strukturach publicznych i prywatnych oraz rozbudowane umiejętności w zakresie projektowania, wdrażania i kierowania takimi systemami. Dzięki wiedzy
i umiejętnościom, zdobytym w trakcie studiów, absolwenci posiadają wysokie kwalifikacje do pracy
w instytucjach publicznych i jednostkach organizacyjnych sektora publicznego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Są również przygotowani do działania, w tym do kierowania strukturami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w jednostkach organizacyjnych podmiotów prywatnych.

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.

Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online