Nauczyciel

Zasady finansowania i wypłaty stypendiów dla pracowników i nauczycieli akademickich (STA) i (STT) w ramach Programu ERASMUS+ w roku 2021/2022

Kandydatury i wysokość stypendium s± zatwierdzane przez Komisję ds. Programu ERASMUS+, w skład której wchodz±: Kanclerz, Dziekan i  Uczelniany Koordynator Erasmus+.

Około 2 tygodnie przed planowan± dat± wyjazdu Nauczyciele Akademiccy/pracownicy podpisuj± z uczelni± macierzyst± umowę stanowi±c± podstawę do przekazania stypendium Erasmus+.

Sposób wypłaty stypendium jest ustalany przez strony.

Na podstawie otrzymanych środków od Narodowej Agencji Komisja ds. Programu ERASMUS+ ustala podział środków dla beneficjentów.

Główne kryteria podziału środków to:

– liczba dni

– stosunek liczby planowanych wyjazdów do liczby kandydatów

– szacunkowe koszty pobytu i transportu

Stypendium ma charakter dofinansowania i z definicji nie musi wystarczyć na pokrycie wszystkich kosztów. Stypendium wypłacane  jest  w formie ryczałtu zgodnie z zasadami programu Erasmus+.

Wysokość stypendium może być różna, w zależności od kraju docelowego oraz długości pobytu.

Wysokość dofinansowania: nauczyciele/pracownicy

Kraje należ±ce do danej grupy <= 14 dni                             >14 dni
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia,  Szwecja,  Wielka Brytania. 180   EUR                            126 EUR
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 160   EUR                           112 EUR

Grupa 3 –

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii) Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia[1], Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

140    EUR                          98 EUR

 

 

 

*W przypadku pobytów dłuższych w 15-stym i dalszym dniu pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14-stu dni.

Otrzymane stypendium z budżetu Programu Erasmus+ jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów zwi±zanych z pobytem w uczelni partnerskiej.

Na podstawie informacji dotycz±cych planowanej liczby wyjazdów oraz dostępnej kwoty do rozdysponowania uczelnia każdorazowo podejmuje decyzję dotycz±c± dofinansowania kosztów podróży na podstawie zasad ryczałtu na koszty podróży Programu Erasmus +.

Zasady realizacji wyjazdów Nauczycieli Akademickich i Pracowników w ramach Programu ERASMUS+ w roku 2021/2022

 1. Zasady wyjazdów Nauczycieli Akademickich

Wymiana nauczycieli akademickich może być realizowana tylko i wył±cznie z uczelni± posiadaj±c± ważn± w danym roku akademickim Kartę Erasmusa+ ,ECHE, z któr± została podpisana umowa bilateralna przewiduj±ca wymianę nauczycieli akademickich.

Nauczyciel akademicki zakwalifikowany na wyjazd w ramach Programu ERASMUS+ musi spełniać następuj±ce kryteria formalne:

być pracownikiem dydaktycznym uczelni wysyłaj±cej w danym roku akademickim.

Dopuszczalne formy zatrudnienia zgodnie z zasadami rekrutacji:

Umowa o pracę

umowa o dzieło lub zlecenie.

Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej. Przed wyjazdem nauczyciela akademickiego do uczelni partnerskiej powinien być uzgodniony pomiędzy stronami Program zajęć do przeprowadzenia przez nauczyciela akademickiego (Individual teaching programme) podpisany przez trzy strony. Zajęcia w uczelni partnerskiej powinny stanowić integraln± część jej programu studiów. Podstaw± kwalifikacji jest Indywidualny Program Nauczania przesłany do koordynatora w formie elektronicznej. Program zostaje zaakceptowany i podpisany przez trzy strony.

Pobyt indywidualnego nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca 2020 a 31 maj 2022. Minimalna długość pobytu to 2 dni podczas których nauczyciel akademicki jest zobowi±zany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.

Z każdym nauczycielem akademickim zakwalifikowanym na wyjazd w ramach Programu ERASMUS+ zostaje sporz±dzona pisemna umowa finansowa pomiędzy nauczycielem a uczelni±.

Przekazanie stypendium może nast±pić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez nauczyciela akademickiego wszystkich warunków umowy. Stypendium jest wyrażone w EUR i zostanie wypłacone w sposób uzgodniony pomiędzy stronami.

Szczegóły dot. kwot dofinansowania s± określone w uczelnianych zasadach finansowania i wypłaty stypendiów dla pracowników.

Stypendium otrzymane przez indywidualnego nauczyciela akademickiego jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów zwi±zanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej (koszty podróży, zwiększone koszty utrzymania za granic±). Stypendium nie jest przewidziane na pokrycie pełnych kosztów zwi±zanych z przygotowaniem i realizacj± wyjazdu.

Nauczyciel akademicki musi otrzymać na koniec pobytu w uczelni przyjmuj±cej pisemne Zaświadczenie o okresie pobytu w tej uczelni (tzw. „Confirmation Letter”) wraz z informacj± o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych i datami. Zaświadczenie to powinno być sporz±dzone na papierze firmowym uczelni przyjmuj±cej.

Nauczyciel ma obowi±zek posiadania ubezpieczenia na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej:

w przypadku wyjazdu do krajów UE – Europejsk± Kartę Zdrowia wydan± przez NFZ;

w przypadku wyjazdu do Turcji – inne honorowane w tym kraju ubezpieczenie;

inne, dodatkowe indywidualne ubezpieczenie, wykupione przez nauczyciela.

Po powrocie z uczelni partnerskiej nauczyciel akademicki ma obowi±zek wypełnić Ankietę on-line.


 1. Zasady realizacji wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT)
 2. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus+ musi być pracownikiem uczelni wysyłaj±cej. Podstaw± zatrudnienia powinna być umowa o pracę lub umowa o dzieło lub zlecenie zgodnie z zasadami rekrutacji.
 3. Celem wyjazdu pracownika w programie Erasmus+ STT  może być udział w szkoleniu podnosz±cym kwalifikacje zwi±zane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej.
 4. Podstaw± kwalifikacji pracownika na wyjazd w programie Erasmus+ STT jest ocena „Indywidualnego programu szkolenia/ Indywidualnego planu pracy” (Individual Work Programme), który jest uzgodniony z instytucj± przyjmuj±c±. „Indywidualny program szkolenia/plan pracy” określa: zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika.
 5. Pobyt pracownika na wyjeĽdzie typu szkoleniowego (STT) trwa minimum 2 dni.
 6. Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie sporz±dzona pisemna umowa.
 7. Przekazanie stypendium pracownikowi może nast±pić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez niego wszystkich warunków umowy. Stypendium powinno być wypłacone w sposób uzgodniony pomiędzy stronami.
 8. Pracownik zostanie poinformowany o konieczności otrzymania z uczelni/ instytucji przyjmuj±cej pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu w tej uczelni/instytucji i zrealizowaniu celu wyjazdu. W przypadku wyjazdów typu STT zaświadczenie to powinno zawierać informację o charakterze odbytego szkolenia. Zaświadczenie to powinno być sporz±dzone na papierze firmowym instytucji przyjmuj±cej.
 9. Pracownik powinien być ubezpieczony (KL, NNW) i poinformowany o leczeniu w EU i poza.
 10. Po powrocie z uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmuj±cej pracownik powinien sporz±dzić sprawozdanie z wyjazdu według wzoru ogłoszonego przez NA w systemie on-line.Potwierdzeniem prawidłowego wydatkowania i wypłacenia stypendium pracownikowi przez uczelnię stanowi± następuj±ce dokumenty:
 11. a) umowa pomiędzy uczelni± a pracownikiem;
 12. b) „Indywidualny program szkolenia”/„Indywidualny plan pracy”
 13. c) dokument potwierdzaj±cy czas pobytu w instytucji przyjmuj±cej i zrealizowanie programu szkolenia
 14. d) dokumenty potwierdzaj±ce wypłatę stypendium dla pracownika – wyci±gi z rachunku bankowego, kopie przelewów bankowych lub potwierdzenia odbioru kwot w gotówce;
 15. e) wypełniona przez pracownika „Ankieta on-line Erasmus+”;

Zasady rekrutacji Nauczycieli Akademickich i pracowników w ramach Programu ERASMUS+ w roku 2021/2022

Rekrutacja nauczycieli akademickich  w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni zagranicznej oraz pracowników w celach szkoleniowych w ramach Programu ERASMUS+ odbywa się na poziomie uczelni.

Osoby zainteresowane wyjazdem powinny zgłosić swoje kandydatury do Koordynatora Erasmus+. Za poprawne zgłoszenie kandydatury uznaje się wypełnienie formularza on-line na stronie ssw.edu.pl oraz przesłanie  w formie elektronicznej uzupełnionego  Indywidualnego Programu Nauczania lub Programu Szkolenia (Teaching Programme. Training Programe), których wzór jest dostępny na uczelnianej stronie internetowej. Komisja ds. Programu EARSMUS+ , w skład której wchodz±: Kanclerz, Dziekan i  Uczelniany Koordynator Erasmus+.

zatwierdza kandydatury oraz wysokość  stypendium zgodnie z uczelnianymi zasadami  finansowania i wypłaty stypendiów.

Dokumenty aplikacyjne złożone do 30.03.2020  zostan± poddane ocenie przez Komisję ds. programu Erasmus+ .  Kryteria rekrutacji:

– forma współpracy z uczelni± (pracownik etatowy, umowa cywilno-prawna)

– wkład w rozwój współpracy międzynarodowej

– wkład w rozwój uczelni

– staż pracy naukowej

– znajomość języków obcych

– dostępność miejsc na uczelniach partnerskich zgodnie z umowami bilateralnymi.

W przypadku gdy uczelnia dysponuje większ± ilości± środków po posiedzeniu Komisji ds. programu Erasmus+ lub po otrzymaniu dodatkowych środków od Narodowej Agencji dodatkowe aplikacje będ± przyjmowane w sposób ci±gły do wyczerpania środków. Jeżeli do 30.03.2021  liczba zgłoszeń będzie niższa niż dostępne środki posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej nie będzie obligatoryjne.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń pierwszeństwo na wyjazdy kadry w celach dydaktycznych, będ± mieli młodzi pracownicy z małym dorobkiem naukowym oraz osoby, które jeszcze nie wyjeżdżały na wykłady w ramach Programu ERASMUS+ oraz wykładowcy pomagaj±cy w rozbudowywaniu  sieci partnerskich uczelni.

Pliki do pobrania Erasmus-ŚSW-Nauczyciel / Files for download for STAFF

              Rok akademicki 2022/23:

Zarządzenie rektora

Zasady finansowania i wypłaty grantu dla pracowników i nauczycieli akademickich 2022-2023

Zasady realizacji wyjazdów Nauczycieli Akademickich i Pracowników w roku akademickim 2022-2023

Zasady rekrutacji Nauczycieli Akademickich i pracowników w roku akademickim 2022-2023

Archiwum 2021/22

Archiwum 2020/21