Misja i wizja

Misja

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach, to uczelnia oparta na lokalnym rynku i jego potrzebach. Ma swoją uznaną pozycję opartą o sprawny system dydaktyczny poddawany ustawicznej ewaluacji. Różnorodne kierunki kształcenia konsekwentnie realizowane w ramach studiów I stopnia, a w przyszłości również II stopnia, umożliwiają elastyczne reagowanie na potrzeby zmieniającego się otoczenia. Relacje z pracodawcami oraz systematyczna analiza potrzeb kandydatów na studia umożliwia uczelni długoletni, nieprzerwany rozwój. U podstaw misji Uczelni jest kształcenie oraz profilowanie karier zawodowych studentów poprzez realizację programów studiów uwzględniających potrzeby rozwoju gospodarczego, społecznego oraz kulturowego, którą to myśl realizuje poprzez tworzone i prowadzone programy kształcenia odpowiadające nowoczesnej koncepcji kształcenia, zakładającej lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do oczekiwań studentów. Zaplanowany w strategii rozwój ŚSW pozwoli na elastyczne dostosowywanie uczelni do zmieniających się uwarunkowań ekonomicznych, technologicznych, czy też naukowych, stąd też szczególną misją uczelni jest współpraca z otoczenie społeczno-gospodarczym przy określaniu i realizacji jej zadań. Koncepcja kształcenia przyjęta w ŚSW uwzględnia dynamikę zmian zachodzących w gospodarce wolnorynkowej w Polsce i Europie, skutkującą wzrostem zapotrzebowania na kadrę zdolną do wykonywania najbardziej poszukiwanych zawodów. Profil nauczania w ŚSW odniesiony do kilku obszarów kształcenia realizuje większą przejrzystość, dostępność i jakość zdobywanych kwalifikacji zgodnie z koncepcją Krajowych Ram Kwalifikacji. Głównym celem koncepcji kształcenia na wszystkich realizowanych w uczelni kierunkach jest osiągniecie przez absolwenta zakładanych efektów w sposób umożliwiający dysponowanie odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi.

Wizja

Żyjemy w świecie zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności. Ta zmienność następuje bardzo szybko, jest trudno przewidywalna i dlatego tak ważna jest wizja, Tworzymy konsorcjum skoncentrowane na ewolucji. W centrum naszej uwagi jest człowiek, któremu chcemy zapewnić nieograniczony holistyczny rozwój. Jesteśmy wizjonerami. Wdrażamy innowacje, pasjonujemy się wyzwaniami przyszłości. Dzięki talentowi i kreatywności tworzymy użyteczną wiedzę, wytyczając trendy kształcimy ekspertów. która codziennie wskazuje kierunek działań. Wizja jest drogowskazem naprowadzającym nas na to, co jest najważniejsze na uczelni.

• chcemy tworzyć uczelnię, która poprzez wdrożony system zarządzania przez jakość
zyskuje uznanie otoczenia społeczno-gospodarczego i w pełni satysfakcjonuje
klientów, partnerów i pracowników:
• studentom stwarza materialne i intelektualne warunki rozwoju oraz kształcenia
zgodnego z potrzebami rynku,
• absolwentom daje przygotowanie i wsparcie umożliwiające poruszanie się na rynku
pracy,
• potencjalnym pracodawcom zapewnia wartościowych pracowników,
• pracownikom uczelni stwarza satysfakcjonujące warunki pracy i rozwoju oraz wspiera
realizację badań naukowych,
• społeczności regionu służy poprzez aktywny udział w rozwoju regionu oraz wkład w
naukę i kulturę.

Jesteśmy regionalnym liderem w praktycznym kształceniu studentów studiów podyplomowych dzięki połączeniu potencjałów Uczelni i Konsorcjum Naukowo
Edukacyjnego oraz wchodzącego w jego skład Instytutu Studiów Podyplomowych Andrago Centrum działającego na regionalnym rynku prawie 10 lat. Tworząc inspirujące i innowacyjne warunki do łączenia nauki z pracą oraz zdobywania doświadczeń umożliwiających rozwój. Łączymy cele, pasje oraz doświadczenia naszych studentów, pracowników i partnerów, we współpracy i rozwoju, stając wobec wyzwań przyszłości, zaspokajając istniejące potrzeby edukacyjne, zawodowe oraz biznesowe. Nadrzędnym celem rozwoju ŚSW do roku 2026 jest: uzyskanie statusu wiodącej uczelni w kraju w obszarze nauk społecznych oraz osiągnięcie statusu uczelni o znaczącej pozycji międzynarodowej prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczno-badawczą na poziomie europejskim, która służy przygotowaniu wysoko wykwalifikowanej kadry o kompetencjach odpowiadających potrzebom społecznym oraz upowszechnianiu wyników badań znajdujących zastosowanie w gospodarce.

Oznacza to, że dążymy do tego, aby do roku 2026 ŚSW była uczelnią, która:
• w dziedzinie nauk społecznych ma najlepszy w kraju potencjał intelektualny i
badawczy,
• jest atrakcyjnym miejscem studiowania, wyzwalania potencjału i kreatywności,
realizowania aspiracji, pasji naukowych i dydaktycznych zgodnych z potrzebami
rozwijającej się gospodarki,
• jest jednym z krajowych liderów wprowadzania innowacji programowych i
metodycznych w procesie kształcenia;
• oferuje koncepcje kształcenia w oparciu o dychotomiczność w obszarze nauk
humanistycznych i społecznych;
• jest uczelnią międzynarodową w rozumieniu standardów europejskich,
• prowadzi na światowym poziomie badania naukowe, których wyniki znajdują
zastosowanie w gospodarce lub są szeroko upowszechniane służąc społeczeństwu;
• jest rozpoznawalna w Unii Europejskiej i poza jej granicami, realizuje prestiżowe
projekty i programy międzynarodowe,
• aktywnie podejmuje wspólne inicjatywy edukacyjne i badawcze z renomowanymi
ośrodkami akademickimi w kraju i zagranicą,
• ma strukturę organizacyjną, dostosowaną możliwie najlepiej do wykonywanych
zadań,
• dysponuje w pełni zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym
zarządzanie uczelnią i proces dydaktyczny za pomocą metod i technik na odległość,
• wspierającą rozwój kultury studenckiej, przedsiębiorczości studentów oraz idee
kształcenia przez całe życie,
• współpracuje z otoczeniem samorządowym i gospodarczym oraz systemem oświaty, a
także aktywnie uczestniczy w życiu publicznym,
• gwarantuje studentom i pracownikom warunki kształcenia i rozwoju
odpowiadające standardom europejskim,
• łączy działania rozwojowe uczelni przy pełnym poszanowaniu wartości akademickich
i swojej tradycji.