Mediacje

Nabór trwa!

Adresaci:

Studia podyplomowe Mediacje są skierowane do osób pragnących uzyskać kwalifikacje mediatorów działających przy sądach okręgowych w Polsce. To także kierunek dla tych z Państwa, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie rozwiązywania konfliktów w różnych grupach społecznych i wykorzystać tę wiedzę w dotychczasowej pracy.

Studia s± skierowane przede wszystkim do osób, które chc± poznać techniki, narzędzia, metody stosowane w mediacjach i negocjacjach.

Jeżeli:

 • chcesz zostać mediatorem sądowym;
 • pracujesz jako manager;
 • zarządzasz zespołem;
 • jesteś pracownikiem działu HR;
 • jesteś pracownikiem działu kadr;
 • prowadzisz własną firmę;
 • pracujesz w obszarze sprzedaży;
 • pracujesz jako windykator;
 • zajmujesz się resocjalizacją;
 • pracujesz w ośrodku szkolno-wychowawczym;
 • jesteś prawnikiem: radcą prawnym, adwokatem, prokuratorem;
 • jesteś kuratorem sądowym;
 • pracujesz w szkole z uczniami;
 • zarządzasz nauczycielami;
 • jesteś trenerem;
 • jesteś pracownikiem poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • chcesz poznać techniki, które pomogą Ci rozwiązywać i niwelować konfliktowe sytuacje w życiu codziennym (w pracy lub w domu)

To nasze studia są właśnie dla Ciebie!

Kończ±c nasze studia:

 • uzyskasz wiedzę i kompetencje z zakresie m.in. rozpoznawania konfliktów i doboru odpowiedniej taktyki do ich rozwiązania;
 • będziesz potrafił zastosować odpowiednią strategię oraz techniki mediacyjne lub negocjacyjne w zależności od rodzaju sprawy;
 • Studia przygotują Cię przede wszystkim do samodzielnego prowadzenia mediacji i negocjacji;
 • Jako absolwent studiów podyplomowych możesz starać się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych przy właściwym Sądzie Okręgowym, ponieważ  program jest zgodny ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalone przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 październik 2007 roku.

Cel studiów: uzyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia mediacji, sporządzania dokumentacji do sądu i dla stron konfliktu. Ponadto zdobycie i pogłębienie umiejętności negocjacyjnych w biznesie i życiu codziennym.


Czas: dwa semestry. Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze znowelizowaną Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Krajowymi Ramami Kwalifikacyjnymi.

Koszt studiów:
 3.900 zł za 2 semestry – 180 godzin; opłata rekrutacyjna 100 zł. Pierwszą ratę 500 zł + opłatę rekrutacyjną należy uiścić przed rozpoczęciem zajęć na konto uczelni lub w  dniu pierwszego zjazdu  w kasie uczelni w godz. od 9.00 do 15.00

 – czesne wpłacone jednorazowo w ci±gu 7 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych uprawnia do 10% zniżki!PROMOCJA –ZAPISY NA STUDIA WOLNE OD OPŁATY WPISOWEGO
Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kwestionariusz osobowy (do pobrania w dziekanacie Uczelni SW lub na stronie internetowej uczelni w zakładce rekrutacja – studia podyplomowe), kserokopia dowodu osobistego.

Program studiów:

Program zapewnia uzyskanie teoretycznej wiedzy na temat dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania, wiedzy z zakresu prawa cywilnego i karnego dotyczącej stosowania procedur mediacyjnych w Polsce, zapewnia kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie negocjacji, mediacji i facylitacji. Program realizowany będzie przez praktyków mediacji i negocjacji, tak aby słuchacze nabyli praktyczne umiejętność wsparte teorią.

Studia obejmują zagadnienia związane z obszarami praktycznego wykorzystania wiedzy dotyczącej prawnych, biznesowych i psychologicznych aspektów mediacji.

Zakres przedmiotowy:

1.      Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego

2.      Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych

3.      Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów:

4.      Trening umiejętności praktycznych mediacji

5.      Komunikacja a mediacje i negocjacje czyli umiejętności mediatora i negocjatora:

6.      Podstawy prawa dla mediatorów

7.      Techniki negocjacyjne

(¦SW w Kielcach zastrzega sobie korektę programu studiów)

Kierownik kierunku: dr Paweł Siejak

Dlaczego warto studiować MEDIACJE na naszym kierunku?

Oferujemy doskonały program studiów, zróżnicowany, pełen wiedzy praktycznej. Na naszych studiach oprócz wykładów kładziemy duży nacisk na warsztaty praktyczne, ćwiczenia.

Ponadto pomagamy w odbyciu praktyk zawodowych/

Nasi wykładowcy to praktycy zawodu, specjaliści w sprawach rodzinnych, karnych, cywilnych i gospodarczych. To osoby posiadające wykształcenie prawnicze lub pedagogiczne.

UWAGA – program jest zgodny ze standardami wypracowanymi przez Społeczną Radę ds. alternatywnych metod rozwiazywania konfliktów i sporów oraz standardami Europejskiej Komisji ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości.

Korzyści:

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawo, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Świętokrzyskiej Szkole Wyższej zgodne ze wzorem MNiSW

Studia spełniają standardowe wymagania Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiające wpis na listę mediatorów sądowych (po spełnieniu innych wymagań formalnych).

Rekrutacja:

Warunkiem zakwalifikowania na studia podyplomowe jest:

1. złożenie formularza  rekrutacji ( do pobrania: www.ssw.edu.pl – zakładka : Rekrutacja- studia podyplomowe-formularz)

2. odpis dyplomu

3. dwa egzemplarze umowy o studiowanie

4. potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg wzoru MNiSW