Pedagogika specjalna – Logopedia

REKRUTACJA TRWA! ZAPRASZAMY!

Informacje organizacyjno – rekrutacyjne


Czas trwania studiów : cztery semestry – 615 godzin


Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uzyskując 60 pkt ECTS zgodnie ze znowelizowaną Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Polską Ramą Kwalifikacji.

Organizacja studiów:
 zajęcia sobota- niedziela w trybie zdalnym i hybrydowym; harmonogram zjazdów zostanie podany na pierwszym zjeździe


Koszt studiów:
 4.400 zł za semestr; opłata rekrutacyjna 100 zł.
Pierwszą ratę 500 zł + opłatę rekrutacyjną należy uiścić przed rozpoczęciem zajęć na uczelni lub w  dniu pierwszego zjazdu  w kasie uczelni w godz. od 9.00 do 13.00

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu terapii logopedycznej, a tym samym przygotowanie do pracy samodzielnego logopedy.

Program studiów odpowiada standardom Polskiego Związku Logopedów.

Studia dają kwalifikacje i uprawnienia do:

– prowadzenia samodzielnego gabinetu logopedycznego

– pracy:

– na stanowisku logopedga w placówkach oświatowych, terapeutycznych lub gabinetach.

– w przedszkolach i szkołach,

– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,

– w poradniach specjalistycznych (np. dla osób z wadami słuchu i zaburzeniami mowy),

– w ośrodkach szkolno – wychowawczych,

– w domach dziecka,

– w szpitalach i poradniach przyszpitalnych,

– w przychodniach specjalistycznych,

Nazwa zawodu: Logopeda; 
kod zawodu: 229402; 235906 według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

Studia te kierowane są do:

– absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i kierunku, interesujących się zaburzeniami komunikacji językowej zarówno w mowie jak i w piśmie,

– rodziców, którzy chcą świadomie kształcić sposób komunikacji i usuwać jej zaburzenia u własnych dzieci,

– osób, które chcą odkryć możliwości swojego głosu i mowy i wykorzystywać je w różnych sferach: osobistych i zawodowych,

– nauczycieli czynnych zawodowo oraz poszukuj±cy pracy;

– osób posiadających uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą, które chcą zdobyć kwalifikacje oraz zawód logopedy ogólnego.

ZAPYTAJ O NEUROLOGOPEDIĘ – kontynuacja nauki na naszej uczelni będzie dla Ciebie korzystna!

PROMOCJA –ZAPISY NA STUDIA WOLNE OD OPŁATY WPISOWEGO
Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych , kwestionariusz osobowy (do pobrania w dziekanacie Uczelni SW lub na stronie internetowej uczelni w zakładce rekrutacja – studia podyplomowe), kserokopia dowodu osobistego do wglądu.

Zapisy i informacje:  
41 362 30 18 ,  503 187 000